Klachtenmeldpunt


Waterschapsbedrijf Limburg heeft een onafhankelijk klachtenmeldpunt ingericht in de zin van de Aanbestedingswet 2012.

Via dit klachtenmeldpunt kunnen klachten over een bepaald handelen of nalaten van Waterschapsbedrijf Limburg in een concrete aanbesteding, waarvan klager meent dat dit in strijd is met wettelijke bepalingen en/of met andere voorschriften die voor de betreffende aanbesteding gelden, worden ingediend.

Klachten over het aanbestedingsbeleid in het algemeen kunnen niet via deze regeling worden ingediend en zullen niet-ontvankelijk worden verklaard.

Let op: U dient uw klacht eerst als vraag te stellen binnen de betreffende aanbestedingsprocedure, conform de aldaar opgenomen voorschriften en planning, opdat het Waterschapsbedrijf Limburg haar zienswijze kan weergeven in de nota van inlichtingen. Pas wanneer u het oneens bent met de beantwoording in de nota van Inlichtingen, kunt u uw klacht indienen bij het klachtenmeldpunt.

Klacht indienen

Om de onafhankelijke behandeling van uw klachten te waarborgen, heeft het Waterschapsbedrijf Limburg ervoor gekozen de klachtafhandeling uit te besteden aan Pro 10 B.V., gevestigd te Den Haag. U dient uw klacht te richten aan klachtenmeldpuntWBL@pro10.nl.

Voor het indienen van een klacht kunt u gebruik maken van het Formulier Klachtenmeldpunt aanbesteden Waterschapsbedrijf Limburg

Klachtenformulier Aanbesteden