Privacy


Privacy vinden we belangrijk

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving worden behandeld.

Kantoor WBL Roermond

Welke persoonsgegevens WBL verwerkt

WBL verwerkt uw gegevens in beginsel voor de uitvoering van de aan haar toegekende waterschapstaken en diensten. WBL kan uw persoonsgegevens verder verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze wettelijke taak en daaruit voortvloeiende dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van facturering in geval sprake is van belastingheffing.
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Persoonsgegevens die door WBL kunnen worden verwerkt

 • Voor- en achternaam (contact)persoon
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

WBL verwerkt persoonsgegevens die u zelf verstrekt per brief, e-mail of via de website, of die WBL heeft ontvangen via andere overheden of organisaties.

Daarnaast wordt voor het beveiligen van sommige van onze eigendommen en voor het uitvoeren van onderdelen van onze taak camera’s of drones gebruikt.

Verwerking van persoonsgegevens bij sollicitatie/vacatures

In het geval u solliciteert op een vacature bij WBL leggen we de gegevens vast voor vier doeleinden.

 1. Voor arbeidsbemiddeling bij openstaande vacatures.
  NAW-gegevens, CV en motivatiebrief worden ingezien door en doorgestuurd naar de selectiecommissie bestaande uit de vacaturehouder, directe collega’s, betrokken HR-adviseur en HR-medewerkers van WBL die het Werving & Selectieproces coördineren. Deze persoonsgegevens worden na de afhandeling van de sollicitatieprocedure niet langer bewaard en direct verwijderd. Als de sollicitatie leidt tot een arbeidsovereenkomst worden bovengenoemde gegevens gedurende de loopbaan bij WBL bewaard in het personeelsdossier. Na het beëindigen van de loopbaan wordt het personeelsdossier nog 10 jaar bewaard volgens de Archiefwet, voordat het vernietigd zal worden.
 2. Voor het werven van specifieke functies kan WBL gebruik maken van gespecialiseerde wervingsbureaus. In opdracht van WBL voeren zij hierbij het werving- en selectieproces uit. Indien van toepassing wordt dit duidelijk vermeld in de vacaturetekst. Sollicitaties dienen dan ook naar het ingeschakelde wervingsbureau gestuurd te worden. Dient u toch uw gegevens in bij WBL, dan worden ze door WBL doorgestuurd en vervolgens verwijderd.
 3. Voor het in portefeuille houden van gegevens voor toekomstige vacatures. Wanneer u hebt aangegeven dat we uw gegevens in portefeuille mogen nemen, bewaren we de gegevens tot 6 maanden na de afhandeling van de sollicitatieprocedure.
 4. Het elektronische kandidaatvolgsysteem ‘Visma EasyCruit’ dat wordt beheerd door Waterschapsbedrijf Limburg.
  Alle persoonlijke gegevens (naam, telefoon, e-mail, evt. geboortedatum en woonplaats) met inbegrip van, de in de sollicitatiebijlagen opgenomen persoonsgegevens (hierna "gegevens") die u aan ons via het sollicitatieformulier beschikbaar stelt is samengesteld door Waterschapsbedrijf Limburg met als doel het verwerken van uw sollicitatie. Bijzondere persoonlijke gegevens (dat wil zeggen gegevens over de ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven) worden niet verzameld.
  Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor andere gerelateerde vacatures binnen Waterschapsbedrijf Limburg. Verantwoordelijk voor het gebruik c.q. de verwerking van uw gegevens in deze zaak is het team Human Resources van Waterschapsbedrijf Limburg. Voor een goede werking hebben geselecteerde medewerkers van Waterschapsbedrijf Limburg toegang tot uw gegevens. Als onderdeel van de exploitatie en het onderhoud van dit elektronische kandidaat volgsysteem stelt Waterschapsbedrijf Limburg ook externe dienstverleners toegang ter beschikking. Dit zijn Visma Software B.V. (en hun dochterondernemingen), in Nederland, Amazon Web Services (AWS), in Ierland, Service Cloud in Verenigde Staten en Textkernel in Nederland. Sommige van onze serviceproviders bevinden zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte, die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming garanderen als binnen de Europese Economische Ruimte. Het gebruik van dergelijke serviceproviders vindt alleen plaats als aan de noodzakelijke gegevensbeschermingsvereisten volgens de Nederlandse en Europese gegevensbeschermingswetgeving is voldaan. AWS en Service Cloud zijn gecertificeerd door het EU-US Privacy Shield. Doordat AWS en Service Cloud voldoen aan de strenge eisen van dit shield, is het toegestaan data uit te wisselen. Voor deze uitwisseling is een getekende verwerkersovereenkomst overeengekomen.

Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt WBL zich onder meer aan de volgende uitgangspunten:

 • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze verwerkt. Persoonsgegevens zijn steeds voldoende actueel en van goede kwaliteit.
 • Minimale gegevensverwerking. WBL verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover die noodzakelijk zijn voor vooraf bepaalde doelen.
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de toegekende waterschapstaken van WBL goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
 • We bieden geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Jouw persoonlijke gegevens stellen we niet aan derden beschikbaar (m.u.v. gespecialiseerde wervingsbureaus), tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn of er via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Beveiligen van uw persoonsgegevens

WBL neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Heeft u bijvoorbeeld een aanvraag ingediend, dan zijn uw gegevens alleen in te zien door medewerkers van WBL die uw aanvraag behandelen. WBL zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk en wettelijk is toegestaan.

WBL treft technische en organisatorische maatregelen om informatie en gegevens te beveiligen. WBL neemt daarbij de eisen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) in acht.

Uw rechten

U heeft het recht om informatie te krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens door WBL. Als u hierom vraagt, zal WBL u inzage geven in welke persoonsgegevens WBL van u heeft en waarvoor deze gebruikt worden. U kunt dan controleren of de persoonsgegevens juist zijn. De rechten die u heeft worden hieronder omschreven.

Inzage

U heeft het recht inzage te krijgen in de persoonsgegevens die WBL van u verwerkt.

Verbetering en verwijdering

U heeft recht op verbetering van u persoonsgegevens als deze niet juist of volledig (meer) zijn. Tevens heeft u ook het recht op verwijdering indien u persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor WBL om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de bescherming van vitale belangen van uzelf of anderen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het feit dat WBL persoonsgegevens van u heeft verzameld. Dit is echter niet mogelijk als WBL uw persoonsgegevens heeft verzameld om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de bescherming van vitale belangen van uzelf of anderen.

Recht op beperking

U heeft het recht op het tijdelijk niet gebruiken van uw gegevens door WBL. Dit recht heeft u in de volgende situaties:

 • in afwachting van de beoordeling van uw verzoek om verbetering of van een bezwaar;
 • indien uw gegevens eigenlijk verwijderd zouden moeten worden, maar u dit niet wenst;
 • indien WBL de gegevens niet langer nodig heeft, maar u nog wel, bijvoorbeeld voor een rechtszaak.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan WBL verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. U mag de door u terug ontvangen persoonsgegevens overdragen aan een andere organisatie. Dit geldt alleen voor de gegevens die WBL verwerkt op grond van uw toestemming.

Recht om gegeven toestemming voor verwerking in te trekken

U heeft het recht om een eenmaal gegeven toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. U hoeft hier geen reden voor op te geven. WBL zal de verwerking van die gegevens dan direct staken. Het intrekken van toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven rechtmatig.

Klachtrecht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op het voldoen aan de privacyregelgeving door organisaties en overheden. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over hoe WBL omgaat met uw persoonsgegevens.

Indienen van een verzoek

U kunt een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden op aanvraag gratis en met de frequentie zoals in de AVG voorgeschreven (redelijke tussenpozen) – verstrekt. Ook een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens is mogelijk. Dit kun u doen via onderstaande knop:

U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar sd@wbl.nl

Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is binnen WBL de interne onafhankelijke toezichthouder. De FG adviseert WBL over de omgang met persoonsgegevens en het beschermen van persoonsgegevens. Ook controleert de FG of WBL zich houdt aan alle privacywet- en regelgeving.

Bij de FG kunt u een klacht indienen als u denkt dat WBL niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens.

U kunt uw klacht kenbaar maken door een e-mail te sturen naar fg@lumengroup.nl

Contact

Wanneer u contact opneemt met WBL gebruiken wij uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren en voor de inhoudelijke behandeling. De volgende persoonsgegevens worden van u gevraagd: Naam, adres en contactgegevens (telefoonnummer/e-mailadres). Met behulp van de gegevens kan WBL contact met u opnemen als zij nadere vragen heeft over een melding of over een vraag die u heeft gesteld.