WNT-verantwoording Jaarrekening 2023


Onderstaande tekst is een onderdeel van de jaarrekening 2023, paragraaf 7.4

In de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) die op 1 januari 2013 inwerking is getreden, is een openbaarmakingsverplichting voorgeschreven voor topfunctionarissen. Doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen waarop de wet van toepassing is genormeerd en openbaar gemaakt. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2023 bedraagt het individueel bezoldigingsmaximum voor een topfunctionaris € 223.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

Bij het WBL worden het Bestuur (Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur) en de Algemeen Directeur beschouwd als topfunctionaris in de zin van de WNT:

  • De ‘governance’ van WBL is zo ingericht dat het Bestuur de beslissingen neemt over aangelegenheden die de gehele organisatie betreffen. De bestuursleden van WBL zijn niet in dienst bij WBL en zijn onbezoldigd;
  • De Algemeen Directeur is wel in dienst van WBL, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van WBL en is in die hoedanigheid een topfunctionaris in de zin van de WNT.
  • Doordat de Algemeen Directeur geheel 2023 arbeidsongeschikt is geweest hebben 2 sectordirecteuren de dagelijkse leiding van WBL overgenomen en ze zijn in deze hoedanigheid een topfunctionaris in de zin van de WNT (1e sectordirecteur had de leiding van 1 januari 2023 t/m 30 april 2023 en de 2e sectordirecteur van 1 mei 2023 t/m 31 december 2023). Beide sectordirecteuren zijn in dienst bij WBL.

WBL beschikt verder niet over een bezoldigd toezichthoudend orgaan en er vindt geen externe inhuur plaats van personen die als topfunctionaris kunnen worden aangemerkt.

Topfunctionaris 2023 2023 2023 2022
Naam N.M.H. Hendrix M.H.J. Conjaerts E.M. Pelzer E.M. Pelzer
Functie Directeur Directeur Directeur Directeur
Duur dienstverband 01-05-2023 t/m
31-12-2023
01-01-2023 t/m
30-04-2023
01-01-2023 t/m
31-12-2023
01-01-2022 t/m
31-12-2022
Omvang dienstverband 36 uur per week
/ 1,0 fte
36 uur per week
/ 1,0 fte
36 uur per week
/ 1,0 fte
36 uur per week
/ 1,0 fte
Dienstbetrekking ja ja ja ja
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
€ 149.685 € 73.315 € 223.000 € 216.000
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
€ 91.209 € 48.781 € 155.159 € 144.762
Beloningen betaalbaar
op termijn
€ 14.774 € 7.456 € 22.415 € 22.690
Subtotaal € 105.983 € 56.237 € 177.573 € 167.452
-/- Onverschuldigd betaald
en nog niet
terugontvangen bedrag
€ - € - € - € -
Totaal bezoldiging € 105.983 € 56.237 € 177.573 € 167.452

Naast de hierboven vermelde topfunctionaris(sen) zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Onbezoldigde bestuursleden in 2023

Onbezoldigde bestuursleden in 2023
Functie Zitting in Naam
Voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur P.F.C.W. van der Broeck (Patrick)
(waarnemend) Voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur L.H.J. Verheijen (Lambert)
Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur A.A.A. Jansen (Arnold)
Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur R.L.M. Sleijpen (Remy)
Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur M.A.M. Breugelmans (Marc)
Lid Algemeen Bestuur J.A.M. Houwen (Jan)
Lid Algemeen Bestuur P.W.J. Litjens (Paul)
Lid Algemeen Bestuur G.J.C. Bongers (Fred)
Lid Algemeen Bestuur G.H.J. van der Staak (Jan)
Lid Algemeen Bestuur C.J.C. Driessen (Cor)
Lid Algemeen Bestuur M.J. Hilders (Marja)
Lid Algemeen Bestuur M.M.G.M. Richter (Marcel)