WNT-verantwoording Jaarrekening 2022


Onderstaande tekst is een onderdeel van de jaarrekening 2022, paragraaf 7.4

In de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) die op 1 januari 2013 inwerking is getreden, is een openbaarmakingsverplichting voorgeschreven voor topfunctionarissen. Doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen waarop de wet van toepassing is genormeerd en openbaar gemaakt. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2022 bedraagt het individueel bezoldigingsmaximum voor een topfunctionaris € 216.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

Bij het WBL worden het Bestuur (Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur) en de Algemeen Directeur beschouwd als topfunctionaris in de zin van de WNT:

  • de ‘governance’ van het WBL is zo ingericht dat het Bestuur de beslissingen neemt over aangelegenheden die de gehele organisatie betreffen. De bestuursleden van het WBL zijn niet in dienst bij het WBL en zijn onbezoldigd;
  • de Algemeen Directeur is wel in dienst van het WBL, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het WBL en is in die hoedanigheid een topfunctionaris in de zin van de WNT.

WBL beschikt verder niet over een bezoldigd toezichthoudend orgaan en er vindt geen externe inhuur plaats van personen die als topfunctionaris kunnen worden aangemerkt.

Topfunctionarissen met bezoldiging boven drempel

Topfunctionaris met een dienstbetrekking in 2021 en 2022 met een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
2022 2021
Naam topfunctionaris E.M. Pelzer E.M. Pelzer
Functie Directeur Directeur
Duur dienstverband 01-01-2022 t/m 31-12-2022 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Omvang dienstverband 36 uur per week / 1,0 fte 36 uur per week / 1,0 fte
Dienstbetrekking ja ja
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 216.000 € 209.000
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 144.762 € 141.098
Beloningen betaalbaar op termijn € 22.690 € 22.157
Subtotaal € 167.452 € 163.255
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag € - € -
Totaal bezoldiging € 167.452 € 163.255

Naast de hierboven vermelde topfunctionaris(sen) zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Onbezoldigde functionarissen

Onbezoldigde bestuursleden in 2022
Functie Zitting in Naam
Voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur P.F.C.W. van der Broeck (Patrick)
Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur A.A.A. Jansen (Arnold)
Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur R.L.M. Sleijpen (Remy)
Lid Algemeen Bestuur M.A.M. Breugelmans (Marc)
Lid Algemeen Bestuur J.A.M. Houwen (Jan)
Lid Algemeen Bestuur P.W.J. Litjens (Paul)
Lid Algemeen Bestuur G.J.C. Bongers (Fred)