WNT-verantwoording Jaarrekening 2019


Onderstaande tekst is een onderdeel van de jaarrekening 2019, paragraaf 5.3

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen en ontslagvergoedingen van op functionarissen bij instellingen waarop de wet van toepassing is genormeerd en openbaar gemaakt. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd. Bij het WBL wordt het Bestuur (Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur) beschouwd als topfunctionaris in de zin van de WNT. De governance van het WBL is zo ingericht dat het Bestuur de beslissingen neemt over aangelegenheden die de gehele organisatie betreffen. De bestuursleden van het WBL zijn niet in dienst bij het WBL en zijn onbezoldigd.

De Directeur is wel in dienst van het WBL, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het WBL en is in die hoedanigheid een topfunctionaris in de zin van de WNT. Het individueel bezoldigingsmaximum in 2019 voor een topfunctionaris bij WBL bedraagt € 194.000.
Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

Topfunctionarissen met bezoldiging boven drempel

Topfunctionaris met een dienstbetrekking in 2018 en 2019 met een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
2019 2018
Naam topfunctionaris E.M. Pelzer E.M. Pelzer
Functie Directeur Directeur
Duur dienstverband 01-01-2019 t/m 31-12-2019 01-01-2018 t/m 31-12-2018
Omvang dienstverband 36 uur per week / 1,0 fte 36 uur per week / 1,0 fte
Meerwerk 0 uren per week 0 uren per week
Dienstbetrekking ja ja
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 194.000 € 189.000
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 133.454 € 130.080
Beloningen betaalbaar op termijn € 20.052 € 18.136
Subtotaal € 153.507 € 148.216
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag € - € -
Totaal bezoldiging € 153.507 € 148.216

Onbezoldigde functionarissen

De categorie beloning bevat naast de vaste salariscomponenten (functiegroep 17), onder andere het individueel keuzebudget en de vergoeding voor woon-werkverkeer. De categorie belastbare (vaste en variabele) onkostenvergoeding bestaat uit een bruto vergoeding voor dienstreizen. De categorie voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn bestaat uit pensioenpremies.

WBL beschikt verder niet over een bezoldigd toezichthoudend orgaan en er vindt geen externe inhuur plaats van personen die als topfunctionaris kunnen worden aangemerkt.
Naast de hierboven vermelde topfunctionaris zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.

Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Waterschap Functie Zitting in M / V Naam van t/m
Onbezoldigde bestuursleden per 1-1-2019
Waterschap Limburg Voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur De heer P.F.C.W. van der Broeck (Patrick) 01-01-2019 14-05-2019
Waterschap Limburg Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur De heer M.A.T.M. Bouts (Michel) 01-01-2019 14-05-2019
Waterschap Limburg Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur De heer R.E.W.M. Dupont (Rein) 01-01-2019 14-05-2019
Waterschap Limburg Lid Algemeen Bestuur De heer J.C. Jonker (Sjef) 01-01-2019 14-05-2019
Waterschap Limburg Lid Algemeen Bestuur De heer P.J.C.W. Stelder (Paul) 01-01-2019 14-05-2019
Waterschap Limburg Lid Algemeen Bestuur De heer A.A.A. Jansen (Arnold) 01-01-2019 14-05-2019
Waterschap Limburg Lid Algemeen Bestuur De heer L.J.G.M. Heldens (Lei) 01-01-2019 14-05-2019
Waterschap Functie Zitting in M / V Naam van t/m
Onbezoldigde bestuursleden per 15-05-2019
Waterschap Functie Zitting in M / V Naam van t/m
Waterschap Limburg Voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur De heer P.F.C.W. van der Broeck (Patrick) 15-05-2019 31-12-2019
Waterschap Limburg Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur De heer A.A.A. Jansen (Arnold) 15-05-2019 31-12-2019
Waterschap Limburg Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur De heer R.L.M. Sleijpen (Remy) 15-05-2019 31-12-2019
Waterschap Limburg Lid Algemeen Bestuur De heer M.A.M. Breugelmans (Marc) 15-05-2019 31-12-2019
Waterschap Limburg Lid Algemeen Bestuur De heer J.A.M. Houwen (Jan) 15-05-2019 31-12-2019
Waterschap Limburg Lid Algemeen Bestuur De heer P.W.J. Litjens (Paul) 15-05-2019 31-12-2019
Waterschap Limburg Lid Algemeen Bestuur De heer J.C. Jonker (Sjef) 15-05-2019 27-11-2019
Waterschap Limburg Lid Algemeen Bestuur De heer R.E.W.M. Dupont (Rein) 27-11-2019 31-12-2019