WNT-verantwoording Jaarrekening 2018


Onderstaande tekst is een onderdeel van de jaarrekening 2018, paragraaf 7.4

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen waarop de wet van toepassing is genormeerd en openbaar gemaakt. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd. Bij het WBL wordt het Bestuur (Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur) beschouwd als topfunctionaris in de zin van de WNT. De governance van het WBL is zo ingericht dat het Bestuur de beslissingen neemt over aangelegenheden die de gehele organisatie betreffen. De bestuursleden van het WBL zijn niet in dienst bij het WBL en zijn onbezoldigd.

De Directeur is wel in dienst van het WBL en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het WBL en is in die hoedanigheid een topfunctionaris in de zin van de WNT. Het individueel bezoldigingsmaximum in 2018 voor een topfunctionaris bij WBL bedraagt € 189.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

Topfunctionarissen met bezoldiging boven drempel

2018 2017
Topfunctionaris met een dienstbetrekking in 2017 en 2018 met een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
Naam topfunctionaris E.M. Pelzer E.M. Pelzer
Functie Directeur Directeur
Duur dienstverband 01-01-2018 t/m 31-12-2018 01-01-2017 t/m 31-12-2017
Omvang dienstverband 36 uur per week / 1,0 fte 36 uur per week / 1,0 fte
Meerwerk 0 uren per week 0 uren per week
Dienstbetrekking ja ja
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 189.000 € 181.000
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 130.080 € 130.044
Beloningen betaalbaar op termijn € 18.136 € 16.933
Subtotaal € 148.216 € 146.977
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag € - € -
Totaal bezoldiging € 148.216 € 146.977

De categorie beloning bevat naast de vaste salariscomponenten (functiegroep 17), onder andere het individueel keuzebudget en de vergoeding voor woon-werkverkeer. De categorie belastbare (vaste en variabele) onkostenvergoeding bestaat uit een bruto vergoeding voor dienstreizen. De categorie voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn bestaat uit pensioenpremies.

Onbezoldigde functionarissen

Waterschap Functie Zitting in M / V Naam Van T/m Bezoldiging
Topfunctionarissen  met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Waterschap Limburg Voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur De heer P.F.C.W. van der Broeck (Patrick) 01-01-2018 31-12-2018 € -
Waterschap Limburg Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur De heer M.A.T.M. Bouts (Michel) 01-01-2018 31-12-2018 € -
Waterschap Limburg Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur De heer R.E.W.M. Dupont (Rein) 01-01-2018 31-12-2018 € -
Waterschap Limburg Lid Algemeen Bestuur De heer J.C. Jonker (Sjef) 01-01-2018 31-12-2018 € -
Waterschap Limburg Lid Algemeen Bestuur De heer P.J.C.W. Stelder (Paul) 01-01-2018 31-12-2018 € -
Waterschap Limburg Lid Algemeen Bestuur De heer A.A.A. Jansen (Arnold) 01-01-2018 31-12-2018 € -
Waterschap Limburg Lid Algemeen Bestuur De heer L.J.G.M. Heldens (Lei) 01-01-2018 31-12-2018 € -

WBL beschikt verder niet over een toezichthoudend orgaan en er vindt geen externe inhuur plaats van personen die als topfunctionaris kunnen worden aangemerkt. Naast de hierboven vermelde topfunctionaris zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.

Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden