WNT-verantwoording Jaarrekening 2017


Onderstaande tekst is een onderdeel van de jaarrekening 2017, paragraaf 7.4

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Het doel van de WNT is het tegengaan van
bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen en ontslagvergoedingen van op functionarissen bij instellingen waarop de wet van toepassing is genormeerd en openbaar gemaakt. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd. Bij het WBL wordt het Bestuur (Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur) beschouwd als topfunctionaris in de zin van de WNT. De governance van het WBL is zo ingericht dat het Bestuur de beslissingen neemt over aangelegenheden die de gehele organisatie betreffen. De bestuursleden van het WBL zijn niet in dienst bij het WBL en zijn onbezoldigd.

De Directeur is wel in dienst van het WBL en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het WBL en is in die hoedanigheid een topfunctionaris in de zin van de WNT. Het individueel bezoldigingsmaximum in 2017 voor een topfunctionaris bij WBL bedraagt € 181.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

Topfunctionarissen met bezoldiging boven drempel

Topfunctionaris met een dienstbetrekking in 2016 en 2017 met een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
2017 2016
Naam Topfunctionaris E.M. Pelzer E.M. Pelzer
Functie Directeur Directeur
Duur dienstverband 01-01-2017 t/m 31-12-2017 01-01-2016 t/m 31-12-2016
Omvang dienstverband 36 uur per week / 1,0 fte 36 uur per week / 1,0 fte
Meerwerk 0 uren per week 0 uren per week
Dienstbetrekking ja ja
Individueel WNT maximum € 181.000 € 179.000
Beloning € 130.044 € 131.067
Belastbare onkostenvergoedingen €- €-
Beloningen betaalbaar op termijn € 16.933 € 14.699
Subtotaal € 146.977 € 145.766
-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0
Totaal bezoldiging € 146.977 € 145.766

De categorie beloning bevat naast de vaste salariscomponenten (functiegroep 17), onder andere het individueel keuzebudget en de vergoeding voor woon-werkverkeer. De categorie belastbare (vaste en variabele) onkostenvergoeding bestaat uit een bruto vergoeding voor dienstreizen. De categorie voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn bestaat uit pensioenpremies.

Onbezoldigde functionarissen

Waterschap Functie Zitting in M / V Naam van t/m
Onbezoldigde bestuursleden
Waterschap Limburg Voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur De heer P.F.C.W. van der Broeck (Patrick) 01-01-2017 31-12-2017
Waterschap Limburg Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur De heer M.A.T.M. Bouts (Michel) 01-01-2017 31-12-2017
Waterschap Limburg Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur De heer R.E.W.M. Dupont (Rein) 01-01-2017 31-12-2017
Waterschap Limburg Lid Algemeen Bestuur De heer J.C. Jonker (Sjef) 01-01-2017 31-12-2017
Waterschap Limburg Lid Algemeen Bestuur De heer P.J.C.W. Stelder (Paul) 01-01-2017 31-12-2017
Waterschap Limburg Lid Algemeen Bestuur De heer A.A.A. Jansen (Arnold) 01-01-2017 31-12-2017
Waterschap Limburg Lid Algemeen Bestuur De heer L.J.G.M. Heldens (Lei) 01-01-2017 31-12-2017

WBL beschikt verder niet over een toezichthoudend orgaan en er vindt geen externe inhuur plaats van personen die als topfunctionaris kunnen worden aangemerkt. Naast de hierboven vermelde topfunctionaris zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.

Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.