WNT-verantwoording Jaarrekening 2016


Onderstaande tekst is een onderdeel van de jaarrekening 2016, paragraaf 7.4

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Bij het Waterschapsbedrijf Limburg wordt het Bestuur (Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur) beschouwd als topfunctionaris in de zin van de WNT. De governance van het Waterschapsbedrijf Limburg is in 2016 zo ingericht dat het
Bestuur de beslissingen neemt over aangelegenheden die de gehele organisatie betreffen.
De bestuursleden van het Waterschapsbedrijf Limburg zijn niet in dienst bij het Waterschapsbedrijf Limburg en zijn onbezoldigd.
De Directeur is wel in dienst van het Waterschapsbedrijf Limburg en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Waterschapsbedrijf Limburg en is in die hoedanigheid een topfunctionaris in de zin van de WNT. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de onbezoldigde bestuursleden. Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor WBL is € 179.000,-.
Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

Topfunctionarissen met bezoldiging boven drempel

2016 2015
Topfunctionaris met een dienstbetrekking in 2015 en 2016 met een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
Naam topfunctionaris E.M. Pelzer E.M. Pelzer
Functie Directeur Directeur
Duur dienstverband 01-01-2016 t/m 31-12-2016 01-01-2015 t/m 31-12-2015
Omvang dienstverband 36 uur per week / 1,0 fte 36 uur per week / 1,0 fte
Meerwerk 0 uren per week 4 uren per week
Dienstbetrekking ja ja
Individueel WNT maximum € 179.000 € 178.000
Beloning € 131.067 € 139.282
Belastbare onkostenvergoedingen €- €-
Beloningen betaalbaar op termijn € 14.699 € 15.612
Subtotaal € 145.766 € 154.894
-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0
Totaal bezoldiging € 145.766 € 154.894

De categorie beloning bevat naast de vaste salariscomponenten (functiegroep 17), onder andere het individueel keuzebudget en de vergoeding voor woon-werkverkeer. De categorie belastbare (vaste en variabele) onkostenvergoeding bestaat uit een bruto vergoeding voor dienstreizen. De categorie voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn bestaat uit pensioenpremies.

Onbezoldigde functionarissen

Waterschap Functie Zitting in M / V Naam van t/m
Onbezoldigde bestuursleden
Waterschap Peel en Maasvallei Voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur De heer G.H.M. Driessen 01-01-2016 31-12-2016
Waterschap Roer en Overmaas Vice-voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur De heer J.J. Schrijen 01-01-2016 31-12-2016
Waterschap Roer en Overmaas Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur De heer M.A.T.M. Bouts 01-01-2016 31-12-2016
Waterschap Roer en Overmaas Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Mevrouw A.M.C. Nusteling 01-01-2016 31-12-2016
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur De heer R.E.W.M. Dupont 01-01-2016 31-12-2016
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Mevrouw J.W. Kersten 01-01-2016 31-12-2016
Waterschap Roer en Overmaas Lid Algemeen Bestuur Mevrouw M.A. den Broeder 01-01-2016 31-12-2016
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Algemeen Bestuur De heer H.G.H. van Heur 01-01-2016 31-12-2016
Waterschap Roer en Overmaas Lid Algemeen Bestuur De heer J.M. Janssen (t/m 27-09-2016) 01-01-2016 27-09-2016
Waterschap Roer en Overmaas Lid Algemeen Bestuur De heer J.C. Jonker (t/m 23-03-2016) 01-01-2016 23-03-2016
Waterschap Roer en Overmaas Lid Algemeen Bestuur De heer J.C. Jonker (v.a. 28-09-2016) 28-09-2016 31-12-2016
Waterschap Roer en Overmaas Lid Algemeen Bestuur De heer G.P.J. Lemlijn (v.a. 23-03-2016) 23-03-2016 31-12-2016
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Algemeen Bestuur De heer H.M.M. Lemmen 01-01-2016 31-12-2016
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Algemeen Bestuur De heer F.L.E. Maesen 01-01-2016 31-12-2016
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Algemeen Bestuur De heer P.J.C.W. Stelder 01-01-2016 31-12-2016
Waterschap Roer en Overmaas Lid Algemeen Bestuur De heer G.J.H.M. Wagemans 01-01-2016 31-12-2016

Waterschapsbedrijf Limburg beschikt verder niet over een toezichthoudend orgaan en er vindt geen externe inhuur plaats van personen die als topfunctionaris kunnen worden aangemerkt.
Naast de hierboven vermelde topfunctionaris zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.