WNT-verantwoording Jaarrekening 2014


Onderstaande tekst is een onderdeel van de jaarrekening 2014, paragraaf 7.5

De regels voor de (semi)publieke sector zijn vastgelegd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
Bij het Waterschapsbedrijf Limburg wordt het Bestuur (Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur) beschouwd als topfunctionaris in de zin van de WNT. De governance van het
Waterschapsbedrijf Limburg is in 2014 zo ingericht dat het Bestuur de beslissingen neemt over aangelegenheden die de gehele organisatie betreffen. De bestuursleden van het
Waterschapsbedrijf Limburg zijn niet in dienst bij het Waterschapsbedrijf Limburg en zijn onbezoldigd. De Directeur is wel in dienst van het Waterschapsbedrijf Limburg en is
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Waterschapsbedrijf Limburg en is in die hoedanigheid een topfunctionaris in de zin van de WNT.

Verder heeft het Waterschapsbedrijf Limburg in 2014 tijdelijk twee functionarissen ingehuurd op de functies interim manager Bouwen en Renoveren en interim manager Operations.
Deze functionarissen worden niet gekwalificeerd als zijnde topfunctionaris, maar komen met hun bezoldiging wel boven de WNT grens voor 2014. Hieronder is de topfunctionaris van
Waterschapsbedrijf Limburg en de ingehuurde functionarissen met een bezoldiging boven de WNT grens inclusief hun bezoldiging weergegeven. Daarnaast is een overzicht
opgenomen van de onbezoldigde bestuursleden.

Topfunctionarissen met bezoldiging boven drempel

Topfunctionaris Waterschapsbedrijf Limburg
Naam topfunctionaris ing. E.M. Pelzer
Functie Directeur
Duur dienstverband geheel 2014
Omvang dienstverband 36 uur per week
Meerwerk 2014 4 uur per week
Beloning € 136.778
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen €  -
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn € 21.641

Ingehuurde functionarissen

Functionaris Interim manager Bouwen en Renoveren Interim manager Operations
Ingehuurde functionarissen
Periode 01-01-2014 t/m 30-04-2014 01-01-2014 t/m 16-07-2014
Kosten inhuur excl. BTW € 81.000 € 99.942
Reiskosten excl. BTW € 338 € 7.370
BTW euro; 17.081 euro; 22.535
Totaal euro; 98.419 euro; 129.847

De categorie beloning bevat naast de vaste salariscomponenten (functiegroep 17), onder andere het individueel keuzebudget en de vergoeding voor woon-werkverkeer. De categorie belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding bestaat uit een bruto vergoeding voor dienstreizen. De categorie voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn bestaat uit pensioenpremies.

Waterschap Functie Zitting in M / V Naam
Onbezoldigde bestuursleden
Waterschap Peel en Maasvallei Voorzitter Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur De heer J.J. Schrijen
Waterschap Roer en Overmaas Vice-voorzitter Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur De heer A.M.G. Gresel
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Algemeen Bestuur De heer M.J. Clumpkens
Waterschap Roer en Overmaas Lid Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur De heer L.H. Dohmen
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur De heer R.E.W.M. Dupont (vanaf 01-07-2014)
Waterschap Roer en Overmaas Lid Algemeen Bestuur De heer T.J.G.M. Hanssen
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur De heer J.A.M. de Hoon
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Algemeen Bestuur Mevrouw W.D.H.M. Janssen-Camp
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur De heer P.J.P. de Lange (t/m 30-03-2014)
Waterschap Roer en Overmaas Lid Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur De heer C.H.J.M. Lebens
Waterschap Roer en Overmaas Lid Algemeen Bestuur Mevrouw A.M.C. Nusteling
Waterschap Roer en Overmaas Lid Algemeen Bestuur De heer A.P. Resoort
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Algemeen Bestuur De heer P.J.C.W. Stelder
Waterschap Peel en Maasvallei Lid Algemeen Bestuur De heer P.G.M. Theelen
Waterschap Roer en Overmaas Lid Algemeen Bestuur De heer G.J.O.W. Vanhommerig

Waterschapsbedrijf Limburg beschikt verder niet over een toezichthoudend orgaan en er vindt geen externe inhuur plaats van personen die als topfunctionaris kunnen worden
aangemerkt.