Openbare kennisgeving betreffende Jaarrekening 2023 en jaarverslag 2023

Gepubliceerd op 13 mei 2024 (om 9:00)

Het Dagelijks Bestuur legt op basis van de jaarrekening 2023 en het jaarverslag 2023 verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over het gevoerde beleid en de uitvoering van de werkzaamheden over het jaar 2023. In de vergadering van 29 mei 2024 neemt het Algemeen Bestuur hierover een besluit. Ter voldoening aan de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Waterschapswet zijn met ingang van 14 mei 2024 tot 28 mei 2024 voor eenieder de ontwerpjaarrekening 2023 en het ontwerpjaarverslag 2023 van het Waterschapsbedrijf Limburg digitaal beschikbaar. De jaarstukken zijn ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg van 29 mei 2024. De ontwerpjaarrekening, het ontwerpjaarverslag en de accountantsverklaring zijn in te zien via de internetpagina van het Waterschapsbedrijf Limburg en zijn daarop als Pdf-bestand beschikbaar.

Vastgesteld door het dagelijks bestuur 23 april 2024.

De plv. directeur, N.M.H. Hendrix
De dijkgraaf, S.M.M. Borgers