Valuecase: Impact op mens, milieu en bedrijf beter inzichtelijk


Niet alleen weten wat een investering bedrijfseconomisch oplevert, maar ook wat de impact is op het milieu en de maatschappij. Dat is kortgezegd een valuecase. WBL is bezig met het ontwikkelen en invoeren van deze methode.

Waar het in een businesscase draait om wat een investering financieel betekent voor een organisatie, geeft een valuecase een duurzamer perspectief door bedrijfseconomische, ecologische en sociaal-maatschappelijke waarden in beeld te brengen. WBL weegt de impact op de omgeving nu ook al mee in beslissingen, maar als een kwalitatief gegeven. In een valuecase kunnen deze waarden worden gekwantificeerd. Met behulp van landelijke modellen wordt de impact op vrijwel elke waarde uitgedrukt in euro’s. Hiermee creëren we een compleet en zo objectief mogelijk beeld van de waarde van een oplossing.

Testcases

In een aantal testcases gaat WBL de methode samen met TNO en CE-Delft de komende tijd verfijnen. Eén daarvan loopt bij de rwzi in Limmel in Maastricht. Hier onderzoeken we de mogelijkheden van aquathermie. Oftewel: kunnen we restwarmte die aanwezig is in het effluent terugwinnen, opwaarderen en nuttig inzetten om gebouwen in de omgeving te verwarmen? Een case met veel verschillende stakeholders en belangen.

Groen Gas

Een ander onderzoeksproject is Groen Gas in Roermond. Bij het vergisten van slib ontstaat biogas. Nu gebruikt WBL dit voor het produceren van duurzame elektriciteit en warmte voor de eigen installaties en bedrijfsgebouwen. We onderzoeken of we het biogas dat we produceren ook kunnen toepassen in de omgeving. Dat zou betekenen dat we biogas verwerken tot groen gas om het daarna in het aardgasnet in te voeren en te gebruiken in woningen, industrie of de transportsector. Zo’n project heeft bedrijfseconomische waarde: gas verkopen levert WBL geld op. Daarnaast heeft het ecologische waarde, want groen gas is beter voor het milieu, én maatschappelijke waarde, want het maakt onze samenleving minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Door de valuecase kunnen we volledigere kwantitatief onderbouwde keuzes maken voor investeringen.