Openbare kennisgeving betreffende Jaarrekening 2022 en jaarverslag 2022


Het Dagelijks Bestuur legt op basis van de jaarrekening 2022 en het jaarverslag 2022 verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over het gevoerde beleid en de uitvoering van de werkzaamheden over het jaar 2022. In de vergadering van 13 juli 2023 neemt het Algemeen Bestuur hierover een besluit. Ter voldoening aan de Waterschapswet zijn met ingang van 29 juni 2023 tot 13 juli 2023 voor eenieder de ontwerpjaarrekening 2022 en het ontwerpjaarverslag 2022 van het Waterschapsbedrijf Limburg digitaal beschikbaar. De jaarstukken zijn ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg van 13 juli 2023. De ontwerpjaarrekening, het ontwerpjaarverslag en de accountantsverklaring zijn in te zien via de internetpagina van het Waterschapsbedrijf Limburg: www.wbl.nl en zijn daarop als Pdf-bestand beschikbaar.


Roermond, 29 juni 2023
N.M.H. Hendrix MBA Bsc, plv. Directeur
drs. L.H.J. Verheijen, waarnemend dijkgraaf