Waterschapsbedrijf Limburg start proef verwijdering medicijnresten uit afvalwater

Gepubliceerd op 31 mei 2021

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is gestart met een proef om meer medicijnresten en andere microverontreinigingen uit afvalwater te verwijderen. Voor het eerst wordt de toepassing van poederkooldosering in combinatie met de biologische Nereda®️-zuiveringstechnologie onderzocht. De proef met een duur van 14 maanden wordt uitgevoerd op zuiveringslocatie Simpelveld.

Poederkooldosering: veelbelovende technologie

In de biologische Nereda-zuivering worden de medicijnresten deels uit het afvalwater verwijderd met behulp van bacteriën. Door poederkool toe te voegen aan het zuiveringsproces binden de medicijnresten zich aan de poederkool en worden ze samen met het slib afgevoerd. Bij een eerder onderzoek met poederkool bleken twee keer zoveel medicijnresten uit het water te zijn verwijderd, 80 procent in plaats van 40 procent. Nu wordt poederkooldosering voor het eerst in de praktijk toegepast met de Nereda-technologie. Geert Tummers, Sectordirecteur Strategie & Innovatie bij Waterschapsbedrijf Limburg (WBL): “Het leveren van schoon en ecologisch gezond water is uiteraard een belangrijk strategisch thema van ons. Er is nog géén regelgeving met betrekking tot medicijnresten, maar we vinden het onze verantwoordelijkheid om proactief te zijn in het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen.”

Waarom Simpelveld

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Simpelveld wordt de Nereda-technologie toegepast. De keuze voor deze locatie is ook gemaakt omdat het gezuiverde water hier wordt geloosd op de ecologisch gevoelige Eyserbeek. De bijdrage van het geloosde gezuiverde water op de afvoer van de beek bedraagt meer dan 50%. Medicijnresten kunnen hier dus een grotere impact hebben dan op andere, minder kwetsbare plekken. De Eyserbeek stroomt verder stroomafwaarts door een waterwingebied van Waterleidingbedrijf Limburg (WML). Vanuit het voorzorgprincipe is het daarom gewenst dat dit water zo schoon mogelijk is.

Bestuurder Arnold Jansen: “Het verbeteren van de waterkwaliteit is een van de speerpunten van het waterschap. Medicijnresten zijn schadelijk. Met deze extra zuiveringsstap dragen we bij aan het verder verbeteren van de kwaliteit van ons oppervlaktewater.“

De zuiveringsinstallatie in Simpelveld is de eerste installatie in Nederland die is gebouwd volgens het Verdygo-principe. Verdygo is een door WBL zelf ontwikkelde modulaire ontwerp- en bouwmethodiek voor zuiveringsinstallaties. Dankzij de modulaire bouwwijze kunnen zuiveringsinstallaties eenvoudig worden uitgebreid met nieuwe modules, zoals in dit geval een module voor medicijnrestenverwijdering.

Landelijk onderzoek

De pilot met poederkooldosering maakt deel uit van het landelijk Innovatieprogramma ‘Microverontreinigingen uit afvalwater’ (IPMV) van de STOWA, het kenniscentrum voor de waterschappen. Dit programma heeft tot doel om snel de weg vrij te maken voor veelbelovende verwijderingstechnieken, of mogelijke verbeteringen van bestaande technieken die waterschappen kunnen toepassen. In het project werkt initiatiefnemer Waterschapsbedrijf Limburg samen met Royal HaskoningDHV, ontwikkelaar van de Nereda-technologie.


Poederkooldosering_1

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Simpelveld is voor het onderzoek uitgerust met een poederkooldoseringsinstallatie.

Poederkooldosering_2

Met behulp van monsters wordt gemeten of de kwaliteit van het gezuiverde water na het toepassen van poederkooldosering is verbeterd.

Poederkooldosering_3

Door de ecologisch kwetsbare Eyserbeek stroomt een grote hoeveelheid gezuiverd water afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Simpelveld.