Gloednieuwe Verdygo®-installatie voor rwzi Stein

Gepubliceerd op 4 november 2020

Om aan de aangescherpte kwaliteitsnormen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te voldoen, waren aanpassingen aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Stein noodzakelijk. Waterschapsbedrijf Limburg besloot de installatie volledig te vernieuwen volgens het eigen Verdygo® ontwerp- en bouwconcept, waarbij modulair ontwerpen en bouwen centraal staat. De bouw van de installatie is sinds afgelopen zomer in volle gang; naar verwachting wordt de nieuwe installatie in mei 2021 in bedrijf genomen.

De oude installatie werd in 1984 gebouwd en is niet meer goed in staat de aangescherpte normen voor de waterkwaliteit bij te benen. Daarom wordt deze vernieuwd volgens het Verdygo-concept van Waterschapsbedrijf Limburg. Daarbij wordt de installatie bovengronds gebouwd en gevormd door een serie aan elkaar geschakelde modules. De installatie lijkt qua ontwerp sterk op de meest recent opgeleverde Verdygo-installatie in Weert. Bijzonder detail: een aantal modules van de Verdygo-installatie in Stein worden gebouwd door leerlingen van Vakwijs Opleidingen in Stein.

Nereda®-zuiveringstechnologie

Net als in Weert is gekozen voor toepassing van de biologische Nereda®-zuiveringstechnologie; een innovatie van Royal HaskoningDHV. Hiermee kan het afvalwater milieuvriendelijker worden gezuiverd en zo'n 20-30% energiezuiniger ten opzichte van traditionele zuiveringstechnologieën. De installatie wordt medio mei 2021 opgestart. Zodra deze naar behoren werkt en het gezuiverde water (effluent) voldoet aan de nieuwe KRW-normen, wordt gestart met de sloopwerkzaamheden.

Toename van Verdygo-projecten

In 2018 en 2019 rolde WBL het Verdygo-concept al succesvol uit naar de RWZI's in Simpelveld, Roermond, Wijlre, Hoensbroek en Weert. Gelijktijdig met het project in Stein wordt momenteel gebouwd aan een Verdygo-installatie in Panheel: een klus van formaat, echter omdat de twee projecten gelijktijdig zijn ontwikkeld levert dit ook een tijds- en kostenbesparing op. Daarnaast is slim gebruik gemaakt van ervaringen en inzichten die zijn opgedaan tijdens de bouw van de Verdygo-installatie in Weert. Inmiddels zijn ook diverse andere waterschappen in Nederland overtuigd geraakt van de onmiskenbare voordelen die het Verdygo-concept te bieden heeft. Zo werkt WBL nauw samen met de waterschappen Vallei & Veluwe en Rivierenland aan de ontwikkeling van nieuwe Verdygo-modules. In 2019 ontwikkelden WBL en Vallei en Veluwe in een recordtempo van vijf maanden vijf nieuwe modules: een perforatierooster, kettingomlooprooster, zandvanger, pompstap en koppelsysteem. Deze modules worden toegepast op de nieuwe RWZI's in Stein en Panheel en daarnaast in Terwolde, een RWZI-locatie van Vallei & Veluwe.

Legio Voordelen

Verdygo is een revolutionaire ontwerp- en bouwtechniek voor modulaire rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het bouwen volgens de Verdygo ontwerp- en bouwtechniek, gecombineerd met de biologische Nereda zuiveringstechnologie, kent legio voordelen. In tegenstelling tot traditionele installaties met ingegraven bassins bestaat Verdygo uit losse modules die bovengronds worden geplaatst en aan elkaar gekoppeld. Modules kunnen gemakkelijk worden vervangen en er kan naar behoefte eenvoudig worden opgeschaald en afgeschaald. Dankzij deze modulaire opzet kan met Verdygo flexibel worden ingespeeld op klimaatverandering, demografische ontwikkelingen en innovaties op het gebied van waterzuivering. Hierdoor kan Verdygo bijvoorbeeld ook belangrijke toegevoegde waarde bieden in gebieden of landen die te maken hebben met een sterke bevolkingsgroei of krimp, of lokale zuiverings-problematieken. De mogelijkheden van Verdygo zijn letterlijk en figuurlijk onbegrensd. Bijzonder is dat door bovengronds, modulair en gestandaardiseerd te bouwen de jaarlijkse netto kosten voor bouw, onderhoud en bediening (Total Cost of Ownership) ruim 20% lager liggen dan bij traditioneel gebouwde RWZI's. De ontwerp- en bouwtijd is met circa 60% verkort ten opzichte van traditionele bouw.

Ambitie

Met de transformatie van de volgende traditionele zuiveringsinstallatie naar een Verdygo-installatie heeft WBL een belangrijke stap gezet in het waarmaken van een grote ambitie. In 2030 wil zij Verdygo op minimaal 75% van haar zuiveringen geïntroduceerd hebben, waarbij er tenminste 2 volledig zijn uitgevoerd. Met de introductie van Verdygo in Panheel en Stein staat de teller op 7 van de 17 RWZI's.

De zuiveringsinstallatie van de toekomst

Net als andere waterschappen in binnen- en buitenland staan Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg de komende jaren voor grote uitdagingen op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit en klimaatadaptatie. De regelgeving wordt steeds strenger en we worden geconfronteerd met demografische ontwikkelingen als krimp en vergrijzing. Daarnaast hebben de ontwikkelingen op het gebied van afvalwaterzuivering een enorme vlucht genomen en komen er steeds meer innovatieve technieken en technologieën op de markt die het mogelijk maken om op deze uitdagingen in te spelen. De traditionele rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn in het verleden gebouwd om de komende 40 tot 50 jaar mee te gaan. Het aanpassen van deze robuuste installaties aan de huidige ontwikkelingen volgens traditionele bouwmethoden is uiterst tijdrovend en kostbaar. Bovendien kent de huidige afvalwater-infrastructuur zijn beperkingen voor wat betreft decentraal zuiveren en het hergebruik van gezuiverd water voor specifieke doeleinden, zoals lokale droogtebestrijding en de procesindustrie.

Deze uitdagingen vragen om een geheel nieuwe zuiveringsinstallatie. Met de introductie van het modulaire zuiveringsconcept Verdygo in 2011 heeft Waterschapsbedrijf Limburg afvalwaterzuivering als het ware opnieuw uitgevonden. Dankzij de modulaire, bovengrondse bouwwijze biedt Verdygo de flexibiliteit om toekomstbestendig op veranderingen in te spelen. Anno 2020 is er dan ook veel belangstelling voor Verdygo vanuit andere waterschappen en ook internationaal zijn er verzoeken tot samenwerking.