Onze strategische pijlers


Van afvalwater schoon en ecologisch gezond water maken; dat is onze belangrijkste opdracht. Daarbij geloven wij in een holistische, integrale benadering van de waterketen, waarbij we telkens kijken naar de juiste balans tussen mens, milieu en maatschappij. Deze holistische benadering komt tot uiting in onze drie strategische pijlers.

Schoon en Ecologisch Gezond Water

Onze primaire taak is het produceren van schoon en ecologisch gezond water. Van oudsher geven we het water terug aan de natuur. Dankzij nieuwe, innovatieve zuiveringstechnologieën worden we steeds beter in het verwijderen van schadelijke stoffen, zoals medicijnresten. De kwaliteit van ons water wordt hierdoor zó goed, dat we het in de toekomst inzetten als waardevolle grondstof voor andere doeleinden, zoals droogtebestrijding in de landbouw en proceswater in de industrie.

We voldoen voor 100% aan onze afname-afspraken met gemeenten en we creëren bewustwording onder de Limburgers om vervuiling aan de bron te voorkomen.

Vergroten duurzaamheid

We willen de wereld om ons heen gezonder en duurzamer maken; voor huidige en toekomstige generaties. Geheel in lijn met de Sustainable Development Goals van de VN investeren we fors in de verduurzaming van onze bedrijfsvoering. We stomen onze rioolwaterzuiveringsinstallaties klaar voor een circulaire toekomst volgens het Verdygo-principe en verduurzamen ook onze gebouwen. We investeren in hernieuwbare energie, hergebruiken restwarmte uit ons zuiveringsproces en vergroten de biodiversiteit op onze terreinen.

Zo timmeren we hard aan de weg om volledig energieneutraal, klimaatneutraal, klimaatbestendig en circulair te ondernemen. Daarnaast stellen we hoge eisen aan de werkomstandigheden van onze medewerkers en die van onze leveranciers en hechten veel waarde aan eerlijke verdienmodellen.

Vergroten Maatschappelijke waarde

Innovatie is essentieel om adequaat in te spelen op actuele en toekomstige uitdagingen binnen de waterketen en de maatschappij. Daarbij is kennis de sleutel tot succes. We bundelen onze krachten met partners binnen de Gouden Driehoek en helpen elkaar versnellen door het uitwisselen van kennis.

We delen onze jarenlange expertise met gemeenten en leveren Big Data voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Onze faciliteiten en innovatieproeftuin stellen we ter beschikking aan derden voor onderzoek en het testen van innovaties. Al onze keuzes voegen waarde toe aan de maatschappij dankzij een zorgvuldige afweging tussen kwaliteit, duurzaamheid en prijs.

Water. Samen halen we er meer uit

Wij zijn overtuigd van de kracht van synergie: samen bereiken we meer dan ieder voor zich. Daarom komen we graag in contact met gelijkgestemde partijen die net als wij denken in kansen en mogelijkheden.

Herkent u dit en heeft u interesse in een persoonlijke kennismaking?