Pilot CoRe-technologie in Roermond verwerkt nu 2 m3 afvalwater per uurhttps://www.wbl.nl/Paginas/Pilot-CoRe-technologie-in-Roermond-verwerkt-nu-2-m3-afvalwater-per-uur.aspxPilot CoRe-technologie in Roermond verwerkt nu 2 m3 afvalwater per uur<p><strong>In Roermond produceert een CoRe-pilotinstallatie inmiddels een stroom zeer schoon water uit 2 m3 voorgefilterd rwzi-influent. WBL en KWR zijn twee partners in het TKI-project dat moet laten zien of CoRe – Concentrate, Recover & Re-use – ook in en de praktijk een waardevolle bijdrage kan leveren aan het terugwinnen van water, energie en grondstoffen uit afvalwater. Een gesprek met Andries Vonken (Waterschapsbedrijf Limburg, WBL) en Frank Oesterholt (KWR).</strong><br></p><p>Haal eerst zoveel mogelijk schoon water uit het afvalwater. Haal vervolgens zoveel mogelijk waarde uit de geconcentreerde afvalstroom in de vorm van grondstoffen of energie - en zet zowel het schone water als de grondstoffen en energie nuttig in. Dat is het doel van de CoRe-aanpak: Concentrate, Recover & Re-use. Na kleinschalige testen in de periode van 2017 - 2020 bij drie waterschappen, is de technologie op basis van forward osmosis (water naar de drawsolution) en reverse osmosis (water onder druk weer uit de draw solution halen) doorontwikkeld en opgeschaald naar een proefinstallatie die 2 m3 afvalwater per uur kan verwerken. Eind vorig jaar werd de pilotinstallatie in het kader van een TKI Watertechnologie-project geplaatst bij WBL in Roermond. </p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>DRAAIEN OP AFVALWATER</strong></span><br></h2><p>Na een uitvoerige test- en inregelfase met schoon water, draait deze CoRe-pilotinstallatie sinds korte tijd op voorgezeefd influent. “Het heeft langer geduurd dan we hadden gehoopt,” zegt Frank Oesterholt, bij KWR verantwoordelijk voor het project. “We wilden in dit pilotonderzoek onder meer testen welk reinigingsregiem en welke reinigingsfrequentie optimaal zijn voor de benodigde chemische reiniging, luchtwaterspoeling en osmotische backwash. Daarvoor wilden we beginnen met een hoge frequentie en dan afbouwen op basis van de bevindingen. De reinigingsprocedures blijken echter complexer en tijdrovender dan we hadden voorzien, waardoor de opstart langer duurde.” Ook het inregelen van de trommelzeef waarmee het afvalwater wordt voorbehandeld kostte meer tijd. Oesterholt: “Nu we recent zijn begonnen met draaien op voorbezonken influent van de rwzi, blijkt echter dat de membranen een stuk minder snel vervuilen dan we van tevoren hadden verwacht: we hoeven dus wellicht minder vaak te reinigen.” </p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>WATERHERGEBRUIK</strong></span><br></h2><p>De installatie staat tot eind dit jaar bij de rwzi in Roermond. Andries Vonken is als strategisch adviseur waterzuiveren bij Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) betrokken bij het project. Ook was hij betrokken bij voorafgaande onderzoeken in de afgelopen jaren die uiteindelijk tot deze pilot hebben geleid, omdat het concept zo goed bij WBL past. “CoRe sluit op veel punten aan bij de opdracht en ambities van WBL. Wij staan bijvoorbeeld voor schoon en ecologisch gezond water – en CoRe kan daaraan bijdragen omdat het een manier kan zijn om ook organische microverontreinigingen te verwijderen. Ook streven we ernaar ons gezuiverde water niet alleen te lozen op oppervlaktewater, maar juist nuttig toe te passen – ook iets dat met de CoRe-technologie uitstekend en heel lokaal zou kunnen. Waterhergebruik is voor ons een belangrijke drijfveer om deel te nemen aan deze pilot: een groot deel van Limburg omvat verdrogingsgevoelige hoge zandgronden en zowel voor landbouw als industrie kan herbruikbaar water nu en in de toekomst een goede alternatieve bron zijn.” </p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>MODULAIRE OPZET</strong></span><br></h2><p>Ook de modulaire opzet van CoRe sluit prima aan bij de visie die WBL heeft op haar afvalwaterinfrastructuur en zuiveringstechnische assets. Vonken: “In ons gebied ligt voor miljarden euro’s aan afvalwaterinfrastructuur in en op de grond en ook hier staan we voor flink wat noodzakelijke herzieningen. Die vervangingsvraag heeft ons enkele jaren geleden aan het denken gezet, en daar is uitgekomen dat we veel meer flexibel, toekomstbestendig en duurzaam willen werken. Daaruit is het Verdygo®-concept voortgekomen; een modulaire bouwfilosofie, die heeft geresulteerd in gestandaardiseerde modules met apparatuur, veelal bovengronds gebouwd in standaard containers en bovengrondse tanks. In die ‘plug and play’ filosofie kunnen we CoRe zonder meer inpassen om (deel)stromen afvalwater te behandelen – zo gauw de installatie nog verder opgeschaald is naar 20 of 50 m3 per uur. CoRe kan een welkome aanvulling vormen op onze behandelingstechnieken, waarbij we natuurlijk steeds keuzes blijven maken op basis van de kosten, milieueffecten en duurzaamheid van het totale plaatje.”</p><h2><span style="color:#00a9c1;"><strong>ONDERZOEK MET AFVALWATER</strong></span><br></h2><p>Nu de installatie op afvalwater draait, komen ook de andere onderzoeksvragen aan bod, zoals hoe schoon het water is dat CoRe uit de afvalstroom ‘trekt’. Oesterholt: "We willen graag aantonen dat deze techniek inderdaad organische microverontreinigingen zoals medicijnresten verwijdert, en ook weten of en hoeveel kleine moleculen meekomen met het schone water, zoals ammonium. In dit project gaan we nog niet testen welke technieken als vervolgstappen kunnen dienen om de geconcentreerde stroom afvalwater te behandelen, maar we willen wél weten hoe hoog bepaalde concentraties in die stroom kunnen oplopen. Als je weet hoeveel stikstof, fosfaat of chemisch zuurstofverbruik in deze stroom zit, kun je bepalen of je bijvoorbeeld vergisting als vervolgstap kunt inzetten, waarmee je dan weer veel van de energie kunt opwekken die nodig is voor de reverse osmose in CoRe.” Vonken vult aan: “En natuurlijk willen we ook weten hoe stabiel en autonoom de installatie kan draaien en hoe robuust deze technologie is.”</p><p>Vonken: “Een duurtest levert waardevolle informatie op omdat je wilt weten wat de effecten zijn van bijvoorbeeld veranderingen in temperatuur of afvalwatersamenstelling. Ook wil je ondervinden hoe goed dit proces zich autonoom en van afstand laat besturen. WBL hecht veel waarde aan innovatie en we zien dit pilotonderzoek dan ook als een zinvolle investering.”</p><font face="Segoe UI Semilight, Segoe UI, Segoe, Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif" style="color:#00a9c1;"><span style="font-size:18.98px;"><strong>NIEUWE LOCATIES</strong></span></font><br><p>Na de afronding van dit TKI-project komt de pilotinstallatie terug naar KWR en kan ze worden ingezet in nieuwe onderzoeksprojecten. Oesterholt: “CoRe is goed in te zetten voor uiteenlopende afvalwaterstromen ook bij de industrie, en in de komende jaren willen we de technologie verder verbeteren, want ze past uitstekend in een circulaire economie.”<br></p>In Roermond produceert een CoRe-pilotinstallatie inmiddels een stroom zeer schoon water uit 2 m3 voorgefilterd rwzi-influent.

 

 

Duurzame rioolwaterzuiveringsinstallaties in Panheel en Stein in bedrijf genomenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Duurzame-rioolwaterzuiveringsinstallaties-in-Panheel-en-Stein-in-bedrijf-genomen.aspxDuurzame rioolwaterzuiveringsinstallaties in Panheel en Stein in bedrijf genomenDe nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in Panheel en Stein zijn in bedrijf genomen. 2021-06-08T22:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg start proef verwijdering medicijnresten uit afvalwaterhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-start-proef-verwijdering-medicijnresten-uit-afvalwater.aspxWaterschapsbedrijf Limburg start proef verwijdering medicijnresten uit afvalwaterPoederkool voor het eerst toegepast in combinatie met biologische Nereda®️-zuiveringstechnologie2021-05-30T22:00:00Z
OPGELET: Phishing mail actiefhttps://www.wbl.nl/Paginas/OPGELET-Phishing-mail-actief.aspxOPGELET: Phishing mail actiefWe krijgen berichten dat mensen een e-mail ontvangen van het e-mailadres noreply@mijn.overheid.nl. 2021-05-26T22:00:00Z

 

 

OPGELET: Phishing mail actiefhttps://www.wbl.nl/Paginas/OPGELET-Phishing-mail-actief.aspxOPGELET: Phishing mail actief<p>We krijgen berichten dat mensen een e-mail ontvangen van het e-mailadres noreply@mijn.overheid.nl. In deze e-mail wordt geadviseerd om naar de berichtenbox van Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen te gaan om een nieuw bericht te bekijken. Deze e-mail is niet afkomstig van MijnOverheid. Klik niet op de link. U heeft hierin geen bericht ontvangen van ons.<br></p><p>Twijfelt u over de echtheid van een brief of e-mail? Kijk op <a href="https://bsgw.nl/nl/veel-gestelde-vragen/wijzigingen/mijn-bsgw"><span style="color:#ed7422;"><strong>Mijn BsGW</strong></span></a> om de status van uw aanslagen te bekijken.</p><p>Wilt u de berichtenbox van MijnOverheid raadplegen? Dan kunt u deze vinden op de <a href="https://mijn.overheid.nl/"><span style="color:#ed7422;"><strong>website van MijnOverheid</strong></span></a>.<br></p><div><br></div><p style="text-align:center;"><img src="/SiteCollectionDocuments/Phishing%20waterschapsbelasting_voorbeeld.jpg" alt="" style="margin:5px;width:300px;height:416px;" /><br></p>2021-05-26T22:00:00Z
Openbare kennisgeving betreffende Jaarrekening 2020 en jaarverslag 2020https://www.wbl.nl/Paginas/Openbare-kennisgeving-betreffende-Jaarrekening-2020-en-jaarverslag-2020.aspxOpenbare kennisgeving betreffende Jaarrekening 2020 en jaarverslag 2020<p>Het Dagelijks Bestuur legt op basis van een jaarrekening en jaarverslag verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over het gevoerde beleid en de uitvoering van de werkzaamheden over het jaar 2020. In de vergadering van 12 mei 2021 neemt het Algemeen Bestuur hierover een besluit. Ter voldoening aan de Waterschapswet zijn met ingang van 26 april 2021 tot 12 mei 2021 voor een ieder de ontwerpjaarrekening 2020, het ontwerpjaarverslag 2020 en de controleverklaring van de onafhankelijke accountant van het Waterschapsbedrijf Limburg digitaal beschikbaar. De jaarstukken zijn ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg van 12 mei 2021. De ontwerpjaarrekening, ontwerpjaarverslag en de controleverklaring zijn hieronder in te zien.<br></p><ul><li><a href="/Documents/Jaarverslag%202020%20versie%20openbaarmaking%2026-4-2021_def.%20versie.pdf" target="_blank">Jaarrekening en jaarverslag</a><br></li><li><a href="/Documents/Controleverslag%20jaarrekening%202020%20tbv%20openbaarmaking%2026-4-2021_def.%20versie.pdf" target="_blank">Controleverklaring</a><br></li></ul><p><br>Roermond, 26 april 2021<br></p><p>Ing. E.M. Pelzer, Directeur<br>drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, Voorzitter<br></p>2021-04-25T22:00:00Z
WBL op weg naar een digital twin van zuiveringsinfrastructuur met Royal HaskoningDHV Digitalhttps://www.wbl.nl/Paginas/WBL-op-weg-naar-een-digital-twin-van-zuiveringsinfrastructuur-met-Royal-HaskoningDHV-Digital.aspxWBL op weg naar een digital twin van zuiveringsinfrastructuur met Royal HaskoningDHV Digital<p>​<strong>Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) zet in op de digitalisering van zijn 17 zuiveringen en 149 rioolgemalen. Royal HaskoningDHV Digital adviseert het waterschap bij deze digitale transformatie, die de bedrijfsvoering en het onderhoud toekomstbestendiger, slimmer en efficiënter maken. Royal HaskoningDHV Digital levert daarbij digitale expertise én 140 jaar ervaring in water.</strong></p><p><br></p><p>De uitdagingen in het zuiveringsbeheer zijn groot. Klimaatverandering, de noodzaak tot verduurzaming en strengere regelgeving maken transportsystemen en zuiveringsinstallaties technisch steeds complexer. Tegelijkertijd kunnen steeds meer digitale technieken datastromen omzetten in hoogwaardige inzichten. Daarom zet WBL in op een digitale transformatie van zijn zuiveringsinfrastructuur, inclusief de toepassing van data science technieken zoals machine learning en artificial intelligence.</p><p>Door de digitale transformatie kan het waterschap betere beslissingen nemen, sneller adequate actie ondernemen, daardoor continu het maximale uit de installaties halen en zo zorgen voor een optimaal kostenefficiënte bedrijfsvoering. Daarnaast maakt digitalisering de bedrijfsvoering toekomstbestendig.</p><p><em>Remy Sleijpen, bestuurslid: ‘Als WBL gaan we de komende jaren een essentiële volgende stap zetten in het ontwikkelen van een data-gedreven bedrijfsvoering. Met de keuze voor Royal HaskoningDHV Digital hebben we een partner met een waardevolle combinatie van expertises: diepgaande kennis van zuiveringsbeheer én digitale know-how.’<br><br></em><strong style="color:#00a9c1;">ZELFLERENDE ALGORITMES </strong><em><br></em></p><p>De nieuwe samenwerking tussen WBL en Royal HaskoningDHV Digital bestaat uit twee delen. Het ene deel is de ontwikkeling en implementatie van een Big Data Platform. Dit platform verzamelt data uit de bronsystemen van WBL. </p><p>Het andere deel omvat de implementatie, op dit Big Data Platform, van een Aquasuite machine learning applicatie. Die bewaakt het functioneren van alle 149 rioolgemalen van WBL en signaleert vroegtijdig rioolvreemd water. Het toont de informatie op intuïtieve wijze aan de procesoperators in de Centrale Regelkamer van WBL. </p><p>Door met machine learning het systeem integraal te benaderen, gaat het steeds beter presteren. Het maakt daarmee ook een efficiënter beheer en voorspelbaar onderhoud mogelijk - de grootste kostenpost voor waterschappen. Vanaf september 2021 zullen de Aquasuite applicatie en het Big Data Platform volledig operationeel zijn voor alle 149 gemalen.</p><p>Het geheel gaat deel uitmaken van een digital twin, de virtuele kopie van het hele waterzuiveringssysteem van het waterschap. In de toekomst zullen WBL en Royal HaskoningDHV Digital hier nog veel meer data science toepassingen aan toevoegen, waaronder modules van het door Royal HaskoningDHV Digital ontwikkelde Aquasuite platform. <br><br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>MICROSOFT AZURE ALS FUNDAMENT</strong></span><br></p><p>Het professioneel implementeren en beheersen van deze snel ontwikkelende technologieën, die 24/7 moeten draaien voor operationele ondersteuning van operators en onderhoudspersoneel, stelt structureel hoge eisen aan het te gebruiken cloud-platform. Mede daarom heeft WBL gekozen voor Microsoft Azure voor het operationaliseren van het Big Data Platform en de geavanceerde machine learning en artificial intelligence oplossingen. Royal HaskoningDHV Digital is voor WBL de partner die de komende zes jaar deze Azure omgeving ontwikkelt en beheert, en daar de geavanceerde data science toepassingen in operationaliseert.</p><p><em>Aris Witteborg, Leading Professional Digital Smart Water bij Royal HaskoningDHV Digital: “Wij zijn bijzonder blij dat we de komende jaren de partner van WBL mogen zijn bij het realiseren van zijn vooruitstrevende visie. Deze past naadloos bij onze visie op de rol van digital twins in het toekomstige zuiveringsbeheer. Zo geven we inhoud aan ons motto: enhancing society together!”</em></p>2021-03-30T22:00:00Z
Synergienieuwsbrief maart 2021https://www.wbl.nl/Paginas/Synergienieuwsbrief-maart-2021.aspxSynergienieuwsbrief maart 2021<p>De maart-editie van onze Synergie-nieuwsbrief is uit! Deze nieuwsbrief informeert je over de ervaring, ontwikkeling en voortgang van projecten die voortvloeien uit de nieuwe manier van samenwerken tussen contractpartners en Waterschapsbedrijf Limburg. In deze editie komen onder andere aan bod: <br></p><p><ul><li><a href="https://synergie.wbl.nl/synergie-2021-02/animatiefilm/"><span style="color:#ed7422;">Terugblik lancering animatiefilm</span></a> door Har Coenen, manager afdeling Projectmanagement WBL</li><li>Bouke Kristel, accountmanager firma Modderkolk over <a href="https://synergie.wbl.nl/synergie-2021-02/contractpartners-onderzoeken-samen-verschil-in-raming-en-offerte/"><span style="color:#ed7422;">contractpartners onderzoeken samen verschil in raming en offerte</span></a></li><li><a href="https://synergie.wbl.nl/synergie-2021-02/lynn-vosman/"><span style="color:#ed7422;">'...Unieke aanpak en voorloper...'</span></a> door Lynn Vosman (promotieonderzoek Universiteit Twente)<br></li><li>Stefan van der Linden, coördinator inkoop WBL en Har Coenen, manager afdeling Projectmanagement WBL over de <a href="https://synergie.wbl.nl/synergie-2021-02/nieuwe-handreiking-aanbesteden/"><span style="color:#ed7422;">bijdrage aan twee fasen contracten</span></a></li></ul></p><p>De volledige nieuwsbrief kun je bekijken via <a href="https://synergie.wbl.nl/synergie-2021-02/"><span style="color:#ed7422;">deze</span></a> link.<br></p>2021-03-21T23:00:00Z
Closing Conference Super Circular Estate - SUPERLOCAL 24 maart 2021https://www.wbl.nl/Paginas/Closing-Conference-Super-Circular-Estate---SUPERLOCAL-24-maart-2021.aspxClosing Conference Super Circular Estate - SUPERLOCAL 24 maart 2021<p>Op 24 maart vindt de digitale Closing Conference van Super Circular Estate plaats. Dit is de slotconferentie van het circulaire bouwproject SUPERLOCAL dat de afgelopen jaren is gerealiseerd in Kerkrade. Tijdens de conferentie vertellen we je alles over de ontwikkeling van een circulair bouwproject inclusief gesloten waterkringloop, gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Daarnaast vertellen sprekers Diederik Samsom, Aristide Athanasiadis en Marwa Dabaieh over circulair ondernemen. Wil jij er bij zijn? Schrijf je dan nu GRATIS in voor de slotconferentie tijdens Crossing Boundaries 2021. <br><br>Aanmelden kan via de volgende link: <a href="https://www.crossingboundaries2021.nl/registration/"><span style="color:#ed7422;"><strong>https://www.crossingboundaries2021.nl/registration/</strong></span></a><strong> </strong><br> <br>Kijk voor meer info op en het volledige programma op: <a href="https://www.crossingboundaries2021.nl/"><span style="color:#ed7422;"><strong>https://www.crossingboundaries2021.nl/</strong></span></a><br></p><p>Let op: tijdens de slotconferentie wordt Engels gesproken.<br></p><p>SUPERLOCAL - SUPER CIRCULAR ESTATE is een samenwerking tussen: HEEMWonen, Gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek, Jongen Bouwpartners, Parkstad Limburg, WML, Waterschapsbedrijf Limburg, Zuyd Hogeschool, Veras, @Gemeente Landgraaf en @Gemeente Brunssum.<br></p><p>#SCE #Circulair #CrossingBoundaries #event #circulairbouwen #bouw #estate<br></p><p>----------------------------------------------------------<br> <br>You are invited to join us at the digital Closing Conference of Super Circular Estate, on March 24th. During this conference, we will tell you all about developing a circular estate, based on the best practices in the first circular housing estate. In addition, several partners will discuss the experiences within the project, including presentations of Diederik Samsom, Aristide Athanasiadis, and Marwa Dabaieh. Register now for FREE and learn more about circular estate:<span style="color:#ed7422;"> </span><a href="https://www.crossingboundaries2021.nl/registration/"><span style="color:#ed7422;"><strong>https://www.crossingboundaries2021.nl/registration/</strong></span></a> <br></p><p>SUPERLOCAL - SUPER CIRCULAR ESTATE is a collaboration between: HEEMWonen, Gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek, Jongen Bouwpartners, Parkstad Limburg, WML, Waterschapsbedrijf Limburg, Zuyd Hogeschool, Veras, Gemeente Landgraaf and Gemeente Brunssum.<br></p><p>#crossingboundaries #supercircularestate #urbaninnovativeactions #zerowaste #circulareconomy #builtenvironment<br></p><p><br></p><p><img src="/Mediatheek/Nieuws/SCE-ClosingConference-socialmedia.png" alt="" style="margin:5px;width:650px;height:340px;" /><br></p>2021-03-09T23:00:00Z
Brightsite programma ‘Circulair water voor Chemelot’ van starthttps://www.wbl.nl/Paginas/Brightsite-programma-‘Circulair-water-voor-Chemelot’-van-start.aspxBrightsite programma ‘Circulair water voor Chemelot’ van start<p><strong>Om ervoor te zorgen dat Chemelot ook op het gebied van waterhuishouding de meest duurzame en veilige site van Europa wordt, start op 1 maart onder de vlag van Brightsite het programma ‘Circulair water voor Chemelot’. Een consortium bestaande uit Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), Utility Support Group (USG) en Sitech Services gaat dit programma ondersteunen en ondertekende daartoe onlangs een intentieverklaring.</strong><br></p><p><br></p><p>In het kader van duurzaamheid zijn, naast het reduceren van broeikasgasemissies, ook het verminderen van uitstoot van afvalstoffen naar water en het reduceren van het totale watergebruik van de site belangrijke doelstellingen op de Chemelot site. Water is een basisbehoefte voor de processen in de industrie. Zo is water op de Chemelot site noodzakelijk voor koeling, verwarming (stoom), als proceswater en als bluswater. </p><p>Door de klimaatverandering enerzijds en sociaal-economische ontwikkelingen anderzijds is het niet vanzelfsprekend dat er overal in Nederland in de toekomst voldoende (schoon) water beschikbaar is. Chemelot is zich ervan bewust dat zij, vanwege de omvang van de site en het gebruik van water in de diverse processen, een behoorlijke impact heeft op het oppervlaktewatersysteem van Limburg. Chemelot haalt water uit het Julianakanaal. Een derde van dat water gaat verloren tijdens gebruik, met name door verdamping. De rest wordt gezuiverd in de Integrale Afvalwater Zuiveringsinstallatie (IAZI) en geloosd op de Maas via een zijtak van de Ur. </p><p><em>“We willen het watersysteem op de Chemelot site klaarmaken voor de toekomst door componenten beter uit het water te halen en waar mogelijk opnieuw te gebruiken en ons watergebruik te verminderen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn we het programma ‘Circulair Water voor Chemelot’ gestart”, zegt Lianne van Oord, programmamanager bij Brightsite.</em><br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>CIRCULAIR WATER VOOR CHEMELOT</strong></span><br>Brightsite gaat het programma ‘Circulair water voor Chemelot’ vormgeven. Sitech, USG, WBL en WML zullen dit ondersteunen en hun kennis en netwerk inbrengen. De verwachting is dat later ook andere partijen, zoals kennisleveranciers en technologie-ontwikkelaars mee gaan doen. De transitie naar een klimaatneutraal Chemelot in 2050, heeft ook effect op het watergebruik en afvalwater van de fabrieken. Het sluiten van de waterketen vraagt om een integrale benadering en is verbonden met de duurzaamheidsontwikkelingen op Chemelot en in de omgeving. Het uiteindelijke doel is een nullozing, oftewel circulair water. Dat lukt niet alleen met het optimaliseren van processen, daarvoor zijn nieuwe technologieën nodig en moet er met een frisse blik gekeken worden naar het totale watersysteem op de site. Circulair water gaat over het sluiten van cirkels – van kleine cirkels rondom een fabriek tot grote, site-brede cirkels – en over zowel watergebruik als de stoffen in het afvalwater. <br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>CONSORTIUM</strong></span><br>De partijen uit het consortium - WBL, WML, USG en Sitech - spelen allemaal een belangrijke rol als het gaat om water op de site of in heel Limburg en zijn allen stakeholder in dit belangrijke programma. USG en Sitech zijn verantwoordelijk voor de waterhuishouding op Chemelot. Sitech beheert de IAZI en is houder van de Waterwetvergunning voor de site. De waterinname, het watertransport, de productie van gedemineraliseerd water en de stoomhuishouding op de Chemelot site vallen onder de verantwoordelijkheid van USG. WBL en WML zijn betrokken als kennispartners in de Limburgse waterketen. WML wint, zuivert en distribueert het drinkwater in de provincie Limburg en heeft belang bij schone bronnen voor de drinkwatervoorziening, waaronder de Maas. WBL houdt zich bezig met het transporteren en zuiveren van (communaal) afvalwater en de slibverwerking.<br></p><p>Het consortium dient als startpunt voor een overkoepelend samenwerkingsverband dat onderwerpen agendeert, bredere samenwerking initieert, stakeholders mobiliseert en aanvullende financiering genereert. Er wordt bewust samenwerking gezocht, omdat de afzonderlijke partijen kennis en netwerken tot hun beschikking hebben, waarvan het programma ‘Circulair Water voor Chemelot’ kan profiteren. </p><p><strong>Guus Pelzer, Algemeen Directeur Waterschapsbedrijf Limburg:</strong> <em>“Binnen dit duurzame ‘water’netwerk zetten wij de stap naar een meer klimaatonafhankelijke bedrijfsvoering. De introductie van duurzame, modulaire zuiveringsinstallaties en circulair water gaan bijdragen aan de economische motor voor de Chemelotbedrijven. Een sterk Limburgs voorbeeld met internationaal perspectief.”</em></p><p><strong>Joyce Nelissen, Directeur-Bestuurder WML:</strong><em> “De Maas is een belangrijke bron voor het produceren van Limburgs drinkwater. Op Nederlandse schaal drinken liefst vier miljoen mensen kraanwater dat gemaakt is van Maaswater. WML en de drinkwaterbedrijven benedenstrooms van Limburg hebben een groot belang in een zo schoon mogelijke Maas. We brengen onze kennis en kunde dan ook graag in. De uitdagingen die de klimaatverandering aan ons stelt, kunnen we alleen samen het hoofd bieden. Daarom hechten we aan samenwerking met onze partners in de waterketen.”</em></p><p><strong>Wouter Vermijs, Managing Director USG:</strong> <em>“Met de bundeling van kennis van alle partners gaat dit consortium invulling geven aan duurzaam waterbeheer op Chemelot. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Chemelot naar de meest duurzame chemiesite van Europa. USG draagt daar graag haar steentje aan bij.”</em><br></p><p><strong>Marc Dassen, CEO Sitech Services:</strong> <em>“Met deze samenwerking onderstrepen we dat het watersysteem op Chemelot verbonden is met het watersysteem in Limburg en dat we het van toegevoegde waarde vinden samen op te trekken. We hebben elkaar hard nodig om tot duurzame oplossingen voor watermanagement te komen.”</em></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>OVER BRIGHTSITE</strong></span><br>Brightsite is een samenwerking tussen Sitech Services, TNO, Maastricht University en Brightlands Chemelot Campus en richt zich op de verduurzaming van de chemische industrie, onder andere op de Chemelot site. De klimaatdoelstellingen stellen de chemische industrie voor enorme uitdagingen, maar bieden tegelijkertijd ook kansen. Goed transitiemanagement zal resulteren in economische groei en aantrekkingskracht van talent en bedrijvigheid. Aangezien er bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie meer komt kijken dan enkel het technische deel, worden ook veiligheidsaspecten, maatschappelijke acceptatie, juridische en economische haalbaarheid én onderwijs meegenomen.<br></p>2021-02-28T23:00:00Z
Nieuwe RWZI Stein: voorbeeld van succesvol sociaal ondernemerschaphttps://www.wbl.nl/Paginas/Nieuwe-RWZI-Stein-voorbeeld-van-succesvol-sociaal-ondernemerschap.aspxNieuwe RWZI Stein: voorbeeld van succesvol sociaal ondernemerschap<p><strong>Zes mbo-studenten van Goflex/Vakwijs in Stein - jongeren, maar bijvoorbeeld ook een statushouder - bouwen sinds eind oktober intensief mee aan de verschillende modules die uiteindelijk samen de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) voor Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) in Stein en Panheel gaan vormen. De parkeerplaats bij de trainingslocatie van Goflex/Vakwijs, nog geen vijf kilometer van de RWZI in Stein, is hiervoor speciaal vrijgemaakt. Daar worden de modules in elkaar gezet.</strong></p><p><br></p><p>De compleet nieuwe RWZI in Stein moet in mei 2021 in bedrijf zijn. ENGIE is voor dit project de hoofdaannemer. In de aanbesteding was social return voor WBL een belangrijke factor. In ENGIE heeft het waterschapsbedrijf hierin een gelijkgestemde partner gevonden. “Door samen te werken met Goflex/Vakwijs geven we invulling aan social return”, legt tendermanager Coen Smits namens ENGIE uit. “Zij leiden jongeren én mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op voor een vak in de techniek.” Dat de trainingslocatie in Stein zo dicht bij het terrein van de RWZI ligt, noemt hij ‘een bonus in het kader van duurzaamheid’, een andere belangrijke voorwaarde in de aanbesteding. “Hierdoor beperken we de reisafstand die we in het kader van het project afleggen. Made in Stein is toch heel wat anders dan made in China.”</p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>EXTRA TROTS BIJ STUDENTEN<br></strong><span style="color:#444444;">“Het meewerken aan de bouw van de RWZI is een mooie opdracht voor onze studenten omdat het project een kop</span><span style="color:#444444;"> en een staart heeft”, geeft adviseur Michaël Elsenbach namens Goflex/Vakwijs aan. “Dat maken ze niet vaak mee. Ze lopen in de regel vier dagen in de week mee in de praktijk van onze opdrachtgever, gaan een dag naar school en volgen nog vakmodules bij Vakwijs. Maar bij dit project is een deel van onze studenten van begin tot eind betrokken en dat maakt ze extra trots.” De mbo-studenten werken gedurende het project samen met de professionals van ENGIE. En natuurlijk worden ze ook vanuit Goflex/Vakwijs begeleid door docenten en praktijkbegeleiders. “Wat je in een intensief project als dit ziet, is dat er door onze studenten en de mensen van ENGIE gespeeld wordt met rollen. Soms delen onze studenten de lakens uit”, zegt Elsenbach met een glimlach. “De nauwe samenwerking geeft hen het vertrouwen dit te doen. Kennisoverdracht is hierdoor geen eenrichtingsverkeer.”</span><strong><br></strong></span></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>VOLGENS HET VERDYGO-CONCEPT</strong></span><br>De nieuwe RWZI’s in Stein en Panheel zijn ontworpen volgens het Verdygo-concept. Een innovatieve ontwerp- en bouwtechniek waarbij met modules wordt gewerkt. Een concept dat WBL zelf heeft ontwikkeld. “Een groot voordeel van dit modulaire systeem is dat de modules, indien nodig, gemakkelijk kunnen worden vervangen. Daarbij kan de RWZI naar behoefte eenvoudig worden op- en afgeschaald. Ook kunnen nieuwe zuiveringstechnologieën sneller in de praktijk worden gebracht. Zo kunnen we als WBL beter inspelen op technologische, demografische en klimatologische ontwikkelingen”, licht George van Oijen, projectleider van WBL toe.<br></p><p>De modules kunnen op een willekeurige plek in elkaar worden gezet en worden getest om vervolgens op het terrein van de uiteindelijke RWZI volgens het plug & play-principe aan elkaar te worden gekoppeld. Vóór 2030 wil WBL op deze manier driekwart van haar in totaal zeventien RWZI’s (gedeeltelijk) inrichten.</p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>BELANGRIJKSTE SUCCESFACTOR</strong></span><br>De modulaire techniek is volgens Smits en Elsenbach de belangrijkste succesfactor van Verdygo. Zeker ook wat betreft de invulling van social return in het project. “De modules kunnen we immers in relatieve rust bij ons op het terrein bouwen. Waardoor onze studenten de ruimte krijgen fouten te maken”, legt Elsenbach uit. “Terwijl het civieltechnische werk op de projectlocatie vordert, kunnen we bij Goflex/Vakwijs ongestoord al bouwen aan de techniek van de modules. Iets dat de veiligheid en kwaliteit op beide locaties ten goede komt”, vult Smits hem aan. Dat het bouwen van de modules en de civieltechnische werkzaamheden parallel lopen, levert volgens Van Oijen bovendien aanzienlijke tijdwinst op ten opzichte van de traditionele aanpak, waarbij installaties in beton worden gegoten.<br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>ELKAAR GEVONDEN</strong></span><br>Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en deze vergroten, is voor WBL een belangrijk uitgangspunt in alles wat ze doet. Kennis delen staat hierbij voorop. Dit blijk wel uit het motto van het waterschapsbedrijf: “water. samen halen we er meer uit”. ENGIE deelt de genoemde uitgangspunten. Met Goflex/Vakwijs werkt ENGIE bijvoorbeeld al jaren samen als het gaat om de opleiding en ontwikkeling van vakmensen. In dit project hebben de drie partijen elkaar gevonden. “De RWZI in Stein is straks voor ons alle drie een mooi visitekaartje”, verwoordt Elsenbach het gezamenlijke gevoel. “Nu hopen dat we bij de oplevering ook samen een klein feestje kunnen vieren. Door corona zijn onze studenten nog helemaal niet op het terrein van de RWZI geweest. Het zou de kers op de taart zijn wanneer dat snel na de oplevering wél kan.”<br></p>2021-02-17T23:00:00Z
Eerste bewoners van SUPERLOCAL krijgen de sleutelhttps://www.wbl.nl/Paginas/Eerste-bewoners-van-SUPERLOCAL-krijgen-de-sleutel.aspxEerste bewoners van SUPERLOCAL krijgen de sleutel<p><strong>Onlangs kregen de eerste bewoners van het SUPERLOCAL-gebied in Kerkrade de sleutel van hun nieuwe huis. De eerste 15 woningen van het project zijn klaar en opgeleverd. De levensloopbestendige circulaire woningen zijn een doorontwikkeling van de meest succesvolle bouwkundige experimenten binnen het gebied. De circulaire technieken zijn eerst in een Expogebouw en later in drie circulaire proefwoningen beproefd en doorontwikkeld en vervolgens toegepast tijdens de bouw van deze 15 nieuwe woningen. Binnen SUPERLOCAL realiseren Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) een gesloten waterkringloop.</strong> </p><p> Voor zo'n bijzonder project als SUPERLOCAL zocht HEEMwonen bewoners die zich aangesproken voelen door de duurzame doelstellingen van het project en willen participeren in de buurt. Begin 2020 is gestart met de zoektocht naar toekomstige bewoners. Geïnteresseerden konden met een motivatieformulier hun enthousiasme kenbaar maken. Na persoonlijke gesprekken zijn 14 huishoudens geselecteerd die zich voortaan bewoner van SUPERLOCAL mogen noemen. Eén van de woningen wordt de komende tijd nog gebruikt door Jongen Bouwpartners, maar zal later ook worden verhuurd.</p><p><span style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;"><strong>SUCCESVOLLE SAMENWERKING</strong></span></span><br>Een project vol nieuwe technieken vraagt om een toegewijd team. Samen met onze partners kijken we terug op een mooi resultaat. Hartelijk dank voor de samenwerking: Jongen Bouwpartners, Dusseldorp Sloop Infra en Milieutechniek , Gemeente Kerkrade, HEEMwonen, Caris en Reiner en WML. Hier doen we het allemaal voor: een steentje bijdragen aan een duurzamere wereld en een fijn thuis voor de bewoners!<br></p><p>De 15 woningen zijn onder andere mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Provincie Limburg.<br></p>2021-02-16T23:00:00Z
Lancering animatiefilm ‘Anders aanbesteden, anders samenwerken’https://www.wbl.nl/Paginas/Lancering-animatiefilm-‘Anders-aanbesteden,-anders-samenwerken’.aspxLancering animatiefilm ‘Anders aanbesteden, anders samenwerken’<p><span class="ms-rteFontSize-3" style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;"><strong>Werken met raamcontracten: Beter, sneller, goedkoper én plezieriger!</strong></span></span></p><p> <br></p><p><em>Waterschapsbedrijf Limburg heeft onlangs samen met een aantal samenwerkingspartners (ENGIE, Eliquo en de Combinatie Mobilis Croonwolter&dros) een animatiefilm geproduceerd over het werken met raamcontracten. In vogelvlucht vertelt de animatiefilm de aanleiding en de achtergronden van de innovatieve raamcontracten en gaat in op de vele voordelen. De gekozen aanpak van raamcontracten en bouwteams is voor iedereen in de bouwsector een absolute must. De animatiefilm "Anders aanbesteden, anders samenwerken" legt uit waarom.</em></p><p>Grote prestigieuze bouwprojecten zijn vaak de paradepaardjes van stad of land. Keerzijde is dat veel van dergelijke projecten kampen met forse budgetoverschrijdingen, met als resultaat de nodige frustraties bij opdrachtgever, aannemer en de belastingbetalende burger. Dat het anders en beter kan bewijst de aanpak van het werken met raamcontracten en bouwteams van Waterschapsbedrijf Limburg. <br><br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>RAAMCONTRACTEN EN BOUWTEAMS</strong></span><br>Bij deze aanpak ligt de nadruk op een gelijkwaardig partnership met meerjarige samenwerking en voordeel halen uit synergie. Voor grote multidisciplinaire en monodisciplinaire werken is op basis van de Europese aanbestedingsregels een algemene tender uitgeschreven. Met de "winnaars" zijn meerjarige raamovereenkomsten gesloten. Zij komen in aanmerking voor de uitvoering van projecten. Voordat partijen tot uitvoering van een project overgaan, staat open en transparante samenwerking met de aannemers centraal. De ontwerpfase, ook wel de bouwteamfase genoemd, doorlopen partijen voor een groot deel gezamenlijk; daarbij gaat het om kennisdelen, uitwisseling van ideeën en ervaringen en gezamenlijke beheersing van risico's, kansen, kosten en doorlooptijd.<br><br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>BETER, SNELLER, GOEDKOPER ÉN PLEZIERIGER!</strong></span><br>De voordelen van deze aanpak zijn legio, zowel voor Waterschapsbedrijf Limburg als voor de betrokken aannemers. Guus Pelzer, directeur van Waterschapsbedrijf Limburg: 'Voor ons levert de kortere doorloop tijdsbesparingen en dus kostenbesparingen op. Daarnaast zijn door de gezamenlijke start van een project de voorcalculaties en de inschatting van de risico's beduidend beter. Het resultaat: Een eerlijke prijs, geen gedoe met meerkosten plus meer werkplezier!  Samen met de raamcontractanten zijn we zo meer dan ooit in staat om met innovatieve ontwikkelingen in te spelen op de maatschappelijke opgaven van deze tijd.'<br><br></p><p><span style="color:#00a9c1;"><strong>KIJKEN!</strong></span><br>Een goed praktijkvoorbeeld verdient navolging. Voor sectordirecteur Bedrijfsondersteuning Nicole Hendrix is het belangrijk om de nieuwe aanpak met een breed publiek te delen en uit te dragen. Dat gebeurt in de vorm van een animatiefilm. Over het eindresultaat is ze enthousiast. 'Dankzij de inzet en betrokkenheid van alle samenwerkingspartners is de animatiefilm een uitstekende aanbeveling geworden voor heel bouwend Nederland om het concept van raamcontracten na te volgen.' Kijken, dus!<br></p><p><br></p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mdV-S4gN8-M" frameborder="0"></iframe> </div><p><br></p><p><img src="/Mediatheek/Nieuws/Logo%20animatiefilm.jpg" alt="" style="margin:5px;width:300px;height:98px;" /><br></p><p><br>Overigens verschijnt 4 februari a.s. een speciale, beknopte uitgave van de Nieuwsbrief Synergie, waarin aandacht voor dit thema. Inschrijven voor die (gratis) periodieke nieuwsbrief kan via <a href="mailto:communicatie@wbl.nl"><span style="color:#ed7422;"><strong>communicatie@wbl.nl</strong></span></a><br></p><p>Via dit emailadres zijn ook aanvullende informatiepakketten opvraagbaar.<br></p>2021-02-03T23:00:00Z
Waterschapsbedrijf Limburg behaalt ISO-certificaat informatiebeveiliginghttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterschapsbedrijf-Limburg-behaalt-ISO-certificaat-informatiebeveiliging.aspxWaterschapsbedrijf Limburg behaalt ISO-certificaat informatiebeveiliging<p><strong>Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft het ISO 27001-certificaat behaald. ISO 27001 is de snelst groeiende internationale norm voor informatiebeveiliging. Daarmee mag WBL zich het eerste waterschap van Nederland noemen dat in het bezit is van het certificaat. </strong><br><br>WBL behoort daarmee bovendien tot de kleine schare van Nederlandse overheidsorganisaties die in het bezit is van het certificaat. <br><br><span style="color:#00a9c1;"><strong style="color:#00a9c1;"><span style="color:#00a9c1;">SUCCESVOLLE AUDIT</span></strong></span><br> Met het certificaat in handen maakt WBL aantoonbaar dat zij haar bedrijfsinformatieprocessen goed beheerst en dat alle risico's rond vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfskritische informatie op adequate wijze zijn afgedekt. "WBL blijft zich continu ontwikkelen en verbeteren, ook op het vlak van informatiebeveiliging. We hebben de audit in de 2e helft van 2020 met succes doorlopen en het certificaat in één keer behaald. Een geweldig resultaat waar we zeer trots op zijn", aldus bestuurder Remy Sleijpen. De audit werd uitgevoerd door het onafhankelijk adviesbureau Verdonk, Klooster & Associates.   <br></p>2021-01-06T23:00:00Z