Succesvolle samenwerking in de waterketenhttps://www.wbl.nl/Paginas/Succesvolle-samenwerking-in-de-waterketen.aspxSuccesvolle samenwerking in de waterketen<p> In 2018 hebben Waterschapsbedrijf Limburg (dochterbedrijf van Waterschap Limburg) en Sulzer Pumps Benelux intensief samengewerkt aan het onderhoud en de verdere optimalisering van diverse pompgemalen en rioleringspompen in de provincie Limburg. De ervaringen van de monteurs van Waterschapsbedrijf Limburg en Sulzer vormden de basis voor een intensieve kennisdag in de werkplaats van Sulzer in Maastricht. Het motto: kennis delen, leren van elkaar en verbeterpunten ophalen. De dag heeft niet alleen de inzichten van de monteurs verbreed, maar ook het begrip voor elkaar versterkt.</p><p> De vele vragen en ervaringen die tijdens de diverse workshops gedeeld werden, toonden aan dat de monteurs het als een zeer leerzame dag hebben ervaren. Voor herhaling vatbaar dus! </p>Waterschapsbedrijf Limburg en Sulzer delen kennis

 

 

Project 33.000 zonnepanelen voltooidhttps://www.wbl.nl/Paginas/Verdere-verduurzaming-energieverbruik-Waterschapsbedrijf-Limburg---Project-33-000-zonnepanelen-voltooid-met-de-plaatsing-va.aspxProject 33.000 zonnepanelen voltooidVerdere verduurzaming energieverbruik Waterschapsbedrijf Limburg: project 33.000 zonnepanelen voltooid met de plaatsing van 4.400 panelen in Susteren2019-04-02T22:00:00Z
Waterklaarhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterklaar.aspxWaterklaarWil jij nou net jouw tuin gaan aanpakken? En woon jij in een deelnemende gemeente in Noord-Limburg? 2019-04-01T22:00:00Z
Vergroening Waterschapskantoor e.o.https://www.wbl.nl/Paginas/Vergroening-Waterschapskantoor-e-o.aspxVergroening Waterschapskantoor e.o.Het kantoorgebouw van Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg in Roermond en de omgeving van de Maria Theresialaan, ondergaan in de nabije toekomst een metamorfose. 2019-02-18T23:00:00Z

 

 

Vergroening Waterschapskantoor e.o.https://www.wbl.nl/Paginas/Vergroening-Waterschapskantoor-e-o.aspxVergroening Waterschapskantoor e.o.<p><span lang="N">Het kantoorgebouw van Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg in Roermond en de omgeving van de Maria Theresialaan, ondergaan in de nabije toekomst een metamorfose. Het kantoorgebouw en de omgeving worden groener en duurzamer. </span></p><p><span lang="N">Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg hopen met de realisatie een voorbeeld te zijn voor anderen bij het voorkómen van hittestress, het verder verduurzamen van het kantoorpand alsmede de omgeving en hebben de ambitie om water op te vangen en te hergebruiken. De gemeente Roermond is nauw betrokken bij de plannen en faciliteert waar nodig. In het voorjaar van 2018 is een gezamenlijke intentieovereenkomst getekend voor de upgrade van dit deel van de stad. Omwonenden, woningcorporaties en bedrijven in de omgeving zijn uitgenodigd mee te denken in de verdere uitwerking. Op 18 februari jl. is door bestuurslid Michel Bouts en wethouder Rens Evers het projectinformatiebord onthuld. Dit bord staat op de hoek Maria Theresialaan en geeft informatie over het project. </span></p><font face="Calibri" size="3"><font face="Calibri" size="3"></font></font><font face="Calibri" size="3"></font>2019-02-18T23:00:00Z
4e Jaar op rij het laagste zuiveringstariefhttps://www.wbl.nl/Paginas/4e-Jaar-op-rij-het-laagste-zuiveringstarief.aspx4e Jaar op rij het laagste zuiveringstarief<p>​<span lang="N">Het zuiveringstarief van Waterschapsbedrijf Limburg is met een bedrag van € 48,06 per vervuilingseenheid voor het 4e jaar op rij het laagste van heel Nederland! Hoewel de verschillen bij de koplopers niet groot zijn, is het toch een prestatie waar we trots op zijn! We richten de focus op continu verbeteren, de kwaliteit nog verder verhogen en nog duurzamer werken! Het kostenaspect verliezen we daarbij nadrukkelijk niet uit het oog. Zowel het milieu als de Limburgse belastingbetalers plukken daar de vruchten van. En dáár doen we het voor! </span></p>2019-01-28T23:00:00Z
Verdygo: Rioolwaterzuivering nieuwe stijl in Weerthttps://www.wbl.nl/Paginas/Verdygo-Rioolwaterzuivering-nieuwe-stijl-in-Weert.aspxVerdygo: Rioolwaterzuivering nieuwe stijl in Weert<p>Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) haalt alles uit water. Daarom wordt de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Weert ingrijpend aangepast door het bouwen van een Verdygo installatie, een revolutionaire ontwerp- en bouwtechniek. WBL werkt hierbij intensief samen met marktpartijen via een raamovereenkomst. Aanleiding is de aanscherping van de Europese Kaderrichtlijn Water. Op 15 januari werd de overeenkomst ondertekend tussen de Waterschapsbedrijf Limburg en TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros. Het gaat om een project van ruim 20 miljoen euro.</p><h2>Uniek: raamcontracten met aannemers</h2><p>Hoe bouw je een RWZI nieuwe stijl? Michel Bouts, bestuurder Waterschapsbedrijf Limburg: "Op basis van het visiedocument 'De waterschapsmarkt van de toekomst' hebben we het roer radicaal omgegooid. We werken nu met raamcontracten voor aannemers." Remco Hoeboer, Directeur Mobilis | TBI: "De eerste fase van een project bestaat uit een bouwteam, waarin zowel WBL als de betreffende aannemers hun kennis en kunde kunnen inbrengen. Op deze manier wordt er maximale maatschappelijke waarde gecreëerd." Integrale samenwerking, duurzaamheid, veiligheid en innovatie zijn thema's die ingebed zijn in deze contracten. Michel Bouts: "Tijdens het ontwerp dragen we samen verantwoording en delen we optimaal onze wederzijdse kennis. Zo kunnen we oplossingen bieden, voordat zich problemen voordoen. Je anticipeert en verkleint de faalkosten." Remco Hoeboer: "Op deze manier past WBL een efficiënte methode toe als resultaat van de vroegtijdige integrale samenwerking. Dat is uniek in de waterschapswereld."</p><h2>Bovengronds en modulair </h2><p>Weert kan zich opmaken voor een biologische zuivering volgens de Verdygo-methode. Dit nieuwe type rwzi breekt met het verleden. Sterker nog, met Verdygo heeft WBL de afvalwaterzuivering opnieuw uitgevonden. "En dat is niet alleen goed nieuws voor de ecologische waterkwaliteit," vertelt Michel Bouts. "Deze installatie wordt bovengronds gebouwd met standaardmodules, waardoor we flexibel kunnen inspelen op klimaatverandering, demografie en ontwikkelingen in zuiveringstechniek. Elke module kan weer opnieuw worden gebruikt. Over duurzaam en circulair bouwen gesproken: </p><p>Verdygo is modulair, zodat units in een installatie makkelijk kunnen worden bijgeplaatst, bijvoorbeeld om grondstoffen en medicijnen uit het afvalwater terug te winnen. Innovaties op gebied afvalwaterzuivering zijn eenvoudig inpasbaar. Er is veel belangstelling voor Verdygo van andere waterschappen; internationaal zijn er zelfs concrete verzoeken voor samenwerking."</p><h2>Lagere kosten bouw en onderhoud</h2><p>Verdygo kent een eigen manier van bouwen: bovengronds en met gestandaardiseerde modules. De primeur brengt ook een kostenvoordeel met zich mee. Bouts: "Zo'n twintig procent ten opzichte van traditionele bouwmethodes met ingegraven bassins. Bovendien wordt de bouwtijd verkort met een derde. Ook in onderhoud besparen we jaarlijks flink:  circa twintig procent in kosten."</p><h2>Kaderrichtlijn Water</h2><p>De Europese Kaderrichtlijn Water heeft oog voor het leefgebied van planten en dieren. Met een biologische zuivering voorziet Verdygo in een duurzame aanpak. Het zorgt voor schoon en gezond water, waarin vissen ruim baan krijgen.</p>2019-01-14T23:00:00Z
Samen duurzamer!https://www.wbl.nl/Paginas/Samen-duurzamer!.aspxSamen duurzamer!<p>​<span lang="N"><strong>Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschapsbedrijf Limburg en dijkgraaf Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe hebben op 10 januari 2019 een intentieverklaring ondertekend om verdergaande samenwerking te realiseren op het terrein van circulaire economie en duurzaamheid. Met de oprichting van een innovatieplatform geven beide organisaties vorm en inhoud aan genoemde samenwerking. </strong></span></p><font face="Arial" size="2"> <p align="LEFT" dir="LTR">Binnen het innovatieplatform gaan beide partijen samenwerken om nieuwe modules te ontwikkelen conform de, door Waterschapsbedrijf Limburg ontwikkelde, modulaire Verdygo-bouwtechniek. ‘Een concept dat gebaseerd is op de ontwikkeling van een modulaire, flexibele en duurzame afvalwaterzuiveringsinstallatie,’ licht Michel Bouts, bestuurslid van Waterschapsbedrijf Limburg, toe. ‘Het resultaat: een kortere bouwtijd, lagere netto kosten en vanwege modulariteit de mogelijkheid om innovatieve processen snel toe te passen en bijvoorbeeld grondstoffen uit afvalwater terug te winnen. Verdygo is inmiddels succesvol toegepast op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties in Roermond en Simpelveld. Voorts hebben landelijk meerdere waterschappen belangstelling getoond en ook internationaal - met name in het Midden Oosten- , liggen er concrete verzoeken tot samenwerking.’ </p> <strong><h2>Circulair</h2> </strong><p align="LEFT" dir="LTR">Een van de ambities van Waterschap Vallei en Veluwe is om volledig circulair te worden. Heemraad Bert van Vreeswijk: ‘De circulaire economie is een systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van de producten te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Dit modulaire concept passen we nu eerst toe bij het ontwerpen en realiseren van rioolzuiveringsinstallaties. Je zou dit concept ook binnen andere processen van het waterschap kunnen gebruiken, zoals bij het beheer van oppervlaktewater.’ </p> <p align="LEFT" dir="LTR">Douwe Jan Tilkema, directeur van Waterschap Vallei en Veluwe: ‘Deze modulaire techniek is een uitstekend middel om onze bouwprojecten circulair te ontwerpen en te realiseren. Het helpt ons om installaties op een eenvoudige manier uit te breiden en af te bouwen zodra er minder capaciteit nodig is. Ik ben ervan overtuigd dat dit modulaire bouwconcept een belangrijke bijdrage levert aan onze ambitie om als waterschap circulair te zijn. De componenten kun je hergebruiken. Daarmee wordt de levensduur verlengd en verspilling tegengegaan.’ </p> <strong><h2>Verdygo </h2> </strong><p align="LEFT" dir="LTR">Ook Guus Pelzer, directeur van Waterschapsbedrijf Limburg is overtuigd van de meerwaarde: ‘Met de toepassing van de Verdygo-techniek hebben we op twee van onze eigen installaties een forse stap voorwaarts gezet op weg naar verdergaande duurzaamheid van onze infrastructuur. We zijn verheugd dat Verdygo nu ook elders in Nederland ingezet gaat worden. Om te beginnen door Waterschap Vallei en Veluwe. Ik heb alle vertrouwen in het welslagen van onze samenwerking. Immers, onze neuzen staan dezelfde kant op. Zo heeft ons bedrijf onlangs de landelijke waterinnovatieprijs 2018, categorie circulaire economie, gewonnen.’ </p> <strong> </strong></font><font face="Arial" size="3"></font><font face="Arial" size="2"><p align="LEFT" dir="LTR"> </p></font>2019-01-10T23:00:00Z
CoRe Water project 12 december van start!https://www.wbl.nl/Paginas/CoRe-Water-project-12-december-van-start!.aspxCoRe Water project 12 december van start!<p>​Waterschap Rijn en IJssel neemt eerste proefinstallatie CoRe Water concept in gebruik <<a href="https://www.waterforum.net/waterschap-rijn-en-ijsel-neemt-eerste-proefinstallatie-core-water-concept-in-gebruik/">lees meer</a>></p><p>CoRe Water-project van start met pilotplant op RWZI Wehl <<a href="https://www.tkiwatertechnologie.nl/core-water-project-van-start-met-pilotplant-op-rwzi-wehl/">lees meer</a>></p>2018-12-19T23:00:00Z
Basisrioleringsplan Weerthttps://www.wbl.nl/Paginas/Basisrioleringsplan-Weert.aspxBasisrioleringsplan Weert<p><strong>​</strong><span lang="N"><strong>‘Samen voor een integraal en actueel plan’ </strong></span></p><font face="Lucida Grande,Arial"><em> <p align="LEFT" dir="LTR">De gemeente Weert heeft Waterschapsbedrijf Limburg opdracht verleend voor het opstellen van een nieuw Basisrioleringsplan voor de hele gemeente Weert. Inmiddels is het plan afgerond. Tijd voor een terugblik door samen met elkaar het project nog eens door te nemen: vanaf het allereerste begin tot en met de oplevering. Patrik Trines en Hans van Keeken van de gemeente Weert en Maryse van Montfort en Dirk Smolenaars van Waterschapsbedrijf Limburg kijken elkaar daarbij recht in de ogen: over verwachtingen over en weer, valkuilen, inhoudelijke discussies en nazorg en follow-up. </p> </em> <p align="LEFT" dir="LTR">Het begon met de gunning van de opdracht voor het opstellen van een Basisrioleringsplan begin 2017 en het eindigde met de oplevering van het plan medio 2018. Een Basisrioleringsplan is nodig om inzicht te hebben in het functioneren van het rioolsysteem en de effecten daarvan op het oppervlaktewater. Een van de aanvullende redenen om het Basisrioleringsplan op te stellen was dat er in enkele buurten in Weert wateroverlast optreedt tijdens hevige neerslag. Met dit gegeven als uitgangspunt gingen Waterschapsbedrijf Limburg en gemeente Weert samen aan het werk.</p> <strong><h2>Een goed begin…</h2> </strong><p align="LEFT" dir="LTR">Voor het welslagen van een project is een goede start essentieel. Voor de basisinformatie waren de gemeente Weert en Waterschapsbedrijf Limburg afhankelijk van een derden. Zo was het afgesproken. Een startmoment organiseren met veel partijen bleek echter lastig. Later is dat helemaal rechtgetrokken.</p> <strong><h2>Wat spreekt jullie het meeste aan?</h2> </strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Patrik Trines en Hans van Keeken:</strong> ‘Het basisrioleringsplan is een integraal plan dat separate deelplannen integreert. Tegelijkertijd zijn de vaak verouderde gegevens geactualiseerd. En, niet onbelangrijk, de resultaten van de modelstudies bevestigen de locaties met wateroverlast die vanuit onze praktijkervaring al bekend waren.’</p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Maryse van Montfort en Dirk Smolenaars:</strong> ‘Onze samenwerking is zonder meer plezierig verlopen. Extra tevreden zijn we met de ecologische toetsing die heeft plaatsgevonden door Waterschap Limburg. Dat was een nieuwe en waardevolle aanvulling. De maatregelen die nodig waren, zoals de aanleg van waterbuffers en het afkoppelen van regenwater van de riolering, zijn hierdoor nog eens extra bevestigd.’</p> <strong><h2>Lekker samengewerkt?</h2> </strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Maryse van Montfort:</strong> ‘De samenwerking in de projectgroep was altijd plezierig en open. We zijn het niet altijd met elkaar eens geweest waardoor we af en toe stevige inhoudelijke discussies met elkaar hebben gevoerd. Daar zijn we altijd goed uitgekomen.’</p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Patrik Trines:</strong> ‘Een enkele keer had ik het gevoel dat de doorlooptijd van het rekenwerk wel wat lang duurde. Dat had vooral ook te maken met mijn verwachting dat dit met één druk op de knop zo klaar was. Na een heldere toelichting begrijp ik dat het in de praktijk natuurlijk niet zo makkelijk is.’</p> <strong><h2>En nu, klaar is Kees?</h2> </strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Hans van Keeken: ‘</strong>Met het Basisrioleringsplan hebben we nu een actuele lijst van goede basisgegevens en daarop gebaseerde technische uitvoeringsmaatregelen. Dit is uitstekende input om in het kader van ons Gemeentelijk Rioleringsplan verantwoorde beleidskeuzes te maken over prioriteiten en investeringen. Bij het basisrioleringsplan gaat het om een beoordeling van het functioneren van de riolering, in het gemeentelijk rioleringsplan worden het beleid en de kostendekking vastgelegd. Ons huidige Gemeentelijke Rioleringsplan loopt tot en met 2021. Het zou mooi zijn als de herijking van het Gemeentelijke Rioleringsplan zou kunnen samenvallen met een update van het Basisrioleringsplan.’</p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Maryse van Montfort:</strong> ‘De basisgegevens zijn nu in orde. We adviseren de gemeente Weert om die gegevens te blijven verzamelen en actueel te houden. Niet nu achteroverleunen en over tien jaar weer opnieuw beginnen.’ </p> <strong><h2>Nazorg en follow up</h2> </strong><p align="LEFT" dir="LTR">WBL en de gemeente Weert hebben niet alleen samengewerkt in het kader van het Basisrioleringsplan maar werken ook samen op andere vlakken zoals het beheer van de gemalen. Alle vier gespreksdeelnemers zijn het roerend met elkaar eens dat de samenwerking nog beter benut kan worden. </p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Patrik Trines:</strong> ‘Een wat intensiever contact, ook buiten het project om, zou ik op prijs stellen. Heel concreet: twee keer per jaar een uurtje met de benen op tafel de stand der dingen nog eens met elkaar doornemen. Zo van "waar staan we, hoe loopt het en wat kunnen we verder nog voor elkaar betekenen". Samenwerking is ook een voortdurend groeiproces.’</p> <strong></strong><p align="LEFT" dir="LTR"><strong>Dirk Smolenaars:</strong> ‘Om de gezamenlijkheid en de samenwerking te borgen gaan we nieuwe impulsen geven aan ons relatiebeheer. Begin volgend jaar starten we met een relatiemanager. Zo willen we de nazorg én de follow-up gaan garanderen.’</p><p align="LEFT" dir="LTR"> </p><span><blockquote class="green"> “...samenwerking borgen en nieuwe impulsen geven...” </blockquote></span><p align="LEFT" dir="LTR"> </p> <strong> </strong></font>2018-12-17T23:00:00Z
Waterinnovatieprijs 2018 voor Superlocalhttps://www.wbl.nl/Paginas/Waterinnovatieprijs-2018-voor-Superlocal.aspxWaterinnovatieprijs 2018 voor Superlocal<p>​Het project Superlocal heeft de Waterinnovatieprijs 2018, in de categorie circulaire economie, gewonnen. De prijs is verleend voor de gesloten waterkringloop, waar WBL, gemeente Kerkrade, HEEMwonen en WML samen aan werken binnen het project. </p><p>Het duurt nog even voor de schop de grond in gaat voor de gesloten waterkringloop. Maar ook de 'papieren' versie van het project kon de jury al bekoren. De prijs, een initiatief van de Unie van Waterschappen, is een prachtige stimulans om door te gaan op weg naar de uitvoering.</p> <strong></strong> <h2>Van drinkwater tot zwart water</h2><p> Voor de gesloten waterkringloop in Superlocal werken WBL, gemeente Kerkrade, HEEMwonen en WML nauw samen. In de gesloten waterketen krijgt regenwater een tweede en zelfs een derde leven. Het regenwater wordt opgevangen en gezuiverd tot drinkwater. Afvalwater uit douche en wasbak (grijs water) wordt gezuiverd door planten tot waswater dat gebruikt kan worden in een (centrale) wasserette en autowasstraat. Het gebruik van vacuümtoiletten en voedselrestenvermalers in de woningen zorgt voor een zeer geconcentreerde stroom zwart water. Via vergisting ontstaan uit dat zwart water biogas, dat wordt omgezet in elektriciteit of warmte, en hoogwaardige meststof.</p><h2>Superlocal</h2><p> De gesloten waterkringloop maakt deel uit van het project Superlocal. Daarin wordt een buurt met galerijflats in de Kerkraadse wijk Bleijerheide getransformeerd in een buurt met verschillende typen appartementen in een volledig hergebruikte en gerenoveerde flat en grondgebonden woningen met duurzame voorzieningen. Bij de herinrichting wordt gebruik gemaakt van alle kwaliteiten, waarden en materialen die reeds voorhanden zijn. De gesloten waterketen zorgt ervoor dat ook het water in de wijk in de toekomst duurzaam gebruikt en hergebruikt wordt.<br> </p><table width="100%" class="ms-rteTable-4" cellspacing="0"><tbody><tr class="ms-rteTableHeaderRow-4"><th class="ms-rteTableHeaderFirstCol-4" rowspan="1" colspan="1" style="width:100%;"><p><strong>​</strong><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0" id="ms-rterangepaste-start" aria-hidden="true"></span><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0" lang="N"><span aria-hidden="true"></span><strong>Juryoordeel: </strong><br><br></span><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0">Dit is het toonbeeld van het bestrijden van een weerbarstig en actueel probleem</span><br class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0">(waterverspilling) met een volledig circulair wapen. Hoewel de producten niet heel </span><br class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0">innovatief zijn, scoort de integraliteit op deze schaal bij de jury heel hoog. Het project is </span><br class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0">een perfecte proeftuin om de toepassing in een echte woonwijk te testen en daarvan te </span><br class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0">leren. De potentie voor grootschalige toepassing in de toekomst is groot.</span><br class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><br class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0" aria-hidden="true"></span><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0" aria-hidden="true"></span><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><em>Hans Oosters Voorzitter Unie van Waterschappen</em></span><br class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-1-0"><em>Lidewijde Ongering : Secretaris Generaal van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat</em></span></p></th></tr></tbody></table><p><br> </p><div class="videoWrapper"> <iframe width="560" height="349" align="middle" src="https://www.youtube.com/embed/lYzAc79iqkE" frameborder="0"></iframe> </div><p> </p><p> </p><p> </p> 2018-12-02T23:00:00Z
Nominatie SuperLocal Waterinnovatieprijs Circulaire Economie 2018https://www.wbl.nl/Paginas/Nominatie-SuperLocal-Waterinnovatieprijs-Circulaire-Economie-2018.aspxNominatie SuperLocal Waterinnovatieprijs Circulaire Economie 2018<p><strong style="color:#0072c6;">SUPERLOCAL</strong> is een innovatief vastgoedproject in Kerkrade, waar drie hoogbouwflats op duurzame wijze worden getransformeerd tot circa 125 nieuwe huurwoningen die klaar zijn voor de toekomst. Vier flats met 400 woningen maken plaats voor één gerenoveerde flat met circa 90 woningen en 35 laagbouwwoningen. Recycling en duurzaamheid staan centraal in dit Superlocal-project. In dit project wordt door vier partijen (gemeente Kerkrade, woningbouwcorporatie HEEMwonen, WML en Waterschapsbedrijf Limburg) gewerkt aan een gesloten waterkringloop. </p><span lang="N"><h2>Doelstelling gesloten waterketen</h2><p>Doelen zijn verminderen van wateroverlast bij extreme neerslag; waterbesparing; energiebesparing en terugwinning van energie en nutriënten uit zwartwater en natuurlijkere, efficiëntere en daarmee goedkopere zuivering.</p><h2>Drink-, grijs- en zwartwater</h2><p>De waterpartijen werken komende jaren nauw samen aan een gesloten waterketen, waarbij hemelwater een tweede en zelfs een derde leven krijgt. Dat hemelwater wordt opgevangen en gezuiverd tot drinkwater. Afvalwater uit douche en wasbak wordt gezuiverd tot grijswater dat gebruikt kan worden in een (centrale) wasserette en autowasstraat. Het gebruik van vacuümtoiletten en voedselrestenvermalers in de woningen zorgt voor een zeer geconcentreerde stroom zwartwater. Via vergisting ontstaat hieruit biogas, dat wordt omgezet in elektriciteit of warmte voor de woningen en hoogwaardige meststof.  </p></span><h1 style="text-align:center;">STEM NU!</h1><font face="Roboto Condensed" size="2"><font face="Roboto Condensed" size="2"></font></font><p align="LEFT" dir="LTR" style="text-align:center;"><font face="Roboto Condensed" size="2"><font face="Roboto Condensed" size="2"></font></font><a href="https://www.waterinnovatieprijs.nl/project/super-local/"><span lang="N"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">https://www.waterinnovatieprijs.nl/project/super-local/</font></span></span></a></p><p> </p>2018-10-03T22:00:00Z
Innovation Expo Rotterdam - 4 oktober a.s.https://www.wbl.nl/Paginas/Innovation-Expo-Rotterdam---4-oktober-a-s.aspxInnovation Expo Rotterdam - 4 oktober a.s.<p>​<font face="Arial"><em><strong>In Kerkrade-Oost krijgt de oude flatwijk Bleijerheide een metamorfose. Vier flats met 400 woningen maken plaats voor één gerenoveerde flat met circa 90 woningen en 35 laagbouwwoningen. Recycling en duurzaamheid staan centraal in dit Superlocal-project.</strong></em> </font></p><font face="Arial"><p align="LEFT" dir="LTR">In dit project wordt door vier partijen (gemeente Kerkrade, woningbouwcorporatie HEEMwonen, Waterleidingmaatschappij Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg de waterkringloop gesloten.Op 4 oktober aanstaande nemen we deel aan de Innovation Expo in Rotterdam en visualiseren daar de gesloten waterkringloop. Ook de andere partners zijn daar vertegenwoordigd. Aanmelden kan via <a href="http://www.superlocal.eu/">superlocal.eu</a>. We hopen u te mogen begroeten. Vergeet vooral niet uw uitnodiging mee te nemen! </p><em><p align="LEFT" dir="LTR"><br>Meer info: klik <a href="/Documents/2018-02-01%20-%20H2O%20-%20Renovatiewijk%20sluit%20waterkringloop%20februari%202018.pdf">hier </a>voor artikel in H<sub>2</sub>O</p></em></font>2018-09-12T22:00:00Z
Verdere verduurzaming energieverbruik Waterschapsbedrijf Limburg door inzet van ruim 5.600 zonnepanelen in Hoensbroekhttps://www.wbl.nl/Paginas/Verdere-verduurzaming-energieverbruik-Waterschapsbedrijf-Limburg-door-inzet-van-ruim-5-600-zonnepanelen-in-Hoensbroek.aspxVerdere verduurzaming energieverbruik Waterschapsbedrijf Limburg door inzet van ruim 5.600 zonnepanelen in Hoensbroek<p>​<span lang="N">Het Limburgse afvalwater wordt straks nog duurzamer gezuiverd: 33.000 zonnepanelen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over Limburg gaan daar voor zorgen. Hiermee realiseert Waterschapsbedrijf Limburg in één klap ruimschoots de doelstelling om 40% van de benodigde energie duurzaam op te wekken. Een doelstelling die de waterschappen in een convenant met de rijksoverheid hebben afgesproken. </span></p><p> Op 29 augustus jl. werden 4 zonneweiden op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoensbroek officieel geopend. In totaal 5.628 panelen gaan daar hun duurzame werk doen. Ook het dak van het bedrijfsgebouw is voorzien. De verdere verduurzaming krijgt daarmee steeds meer gestalte. Het zonnepanelenproject is SDE+ gesubsidieerd en wordt uitgevoerd door Volta Limburg. <br><br> Michel Bouts, lid Dagelijks Bestuur Waterschapsbedrijf Limburg : "Ons ambitieuze zonnepanelenproject behoort tot de grotere projecten in Nederland. Jaarlijks kunnen we hiermee gegarandeerd 10 miljoen kWh duurzame energie opwekken. De panelen in Hoensbroek gaan jaarlijks een bijdrage leveren van ca. 1,8 miljoen kWh aan duurzaam opgewekte energie. Daarmee dragen we bij aan een beter milieu én besparen we op onze energienota. Ook in 2018 hoort ons zuiveringstarief bij de laagsten in Nederland. Overigens zullen we met de uitvoering van andere verduurzamingsprojecten in 2020 al bijna 50% van ons energieverbruik opwekken. Het is onze ambitie om in 2025 volledig energie neutraal te zijn", zo besluit Bouts.<br> <br> Na Hoensbroek zullen de overige rioolwaterzuiveringsinstallaties worden voorzien van zonnepanelen. Gestart wordt in Zuid-Limburg, waarna de zonnepanelen op de installaties vanaf Gennep tot Susteren worden geïnstalleerd. Het streven is erop gericht dat begin 2019 op alle 17 installaties zonnepanelen hun mooie werk doen. Marcel Michiels, Volta Limburg: ‘Mooi om te zien en van dichtbij te beleven hoeveel werk Waterschapsbedrijf Limburg maakt van haar verduurzamingsdoelstellingen. Hiermee geven zij een krachtig statement af en zijn derhalve ook absoluut een voorloper in onze Limburgse markt. Volta Limburg en haar Solardivisie Volta Solar zijn blij en enthousiast dat wij aan deze duurzame ambities ons steentje hebben mogen bijdragen en wij kijken vooruit naar de volgende gemeenschappelijke uitdagingen’.<br><br> Guus Pelzer, directeur Waterschapsbedrijf Limburg: ‘Zuiveren van afvalwater kost veel energie. Tot de realisatie van dit zonnepanelenproject in Hoensbroek, wekten we ruim 30% van de energiebehoefte op duurzame wijze in eigen beheer op. Dat gebeurt door het slib om te zetten in biogas, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. De inzet van zonne-energie is een belangrijke stap om te groeien naar verdere verduurzaming. Daarmee leveren we een wezenlijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, zoals die landelijk zijn vastgelegd. Ik ben er trots op dat het eerste grote (deel)project hier in Hoensbroek nu is gerealiseerd: de toekomst ziet er zonnig uit!’<br></p><h2> Feiten en cijfers</h2><p> Aantal zonnepanelen: totaal 33.000 <br> Draagt bij aan: reductie van 4.000 ton C02, komt overeen met het jaarlijks planten van circa 13.000 bomen<br> Aantal zonnepanelen gerealiseerd: 300 Kantoor Roermond, 50 rwzi Heugem, 5.628 rwzi Hoensbroek<br> Energieproductie: 10.000.000 Kwh per jaar <br> Aandeel duurzame opgewekte energie: 14,6%<br> Totale investering € 14.500.000</p><p> </p><p>Klik <a href="/Documents/2018-08-29%20-%20De%20Limburger%20-%20Limburg%20is%20vier%20zonneweides%20rijker.pdf">hier </a>voor de publicatie in De Limburger</p>2018-08-29T22:00:00Z