Poederkooldosering


Poederkooldosering en Nereda®

Medicijnen zijn lastig uit afvalwater te verwijderen en vormen een grote uitdaging voor alle waterschappen. Als onderdeel van een landelijk onderzoek naar effectieve nieuwe methoden, doen we in Simpelveld onderzoek naar het effect van poederkooldosering in een Nereda®-installatie.

Poederkooldosering_1080x1080

Door vergrijzing komen steeds meer medicijnresten terecht in ons afvalwater. Alles bij elkaar gaat het in Nederland om zeker 140 ton medicijnresten per jaar. “De medicijnresten komen via urine en ontlasting in het riool terecht. Het is ontzettend lastig om deze resten vervolgens uit het rioolwater te halen”, vertelt WBL-bestuurder Arnold Jansen. “Dat lukt slechts gedeeltelijk, waardoor ze terechtkomen in het oppervlaktewater: de beken en rivieren. Enerzijds hebben de vissen daar last van. Anderzijds zorgt dit voor een extra opgave bij het maken van drinkwater.”

Poe­der­kool­do­se­ring en Ne­re­da®

De watersector heeft niet stilgezeten als het gaat om de aanpak van dit probleem. “Er is al veel onderzoek gedaan naar geschikte technologieën om medicijnresten te verwijderen”, licht Jansen toe. “Een bewezen effectieve methode is poederkooldosering. Bij een eerder, kleinschaliger onderzoek met poederkooldosering bleken twee keer zoveel medicijnresten uit het water te zijn verwijderd; 80 procent in plaats van 40 procent. Wat nog niet was onderzocht, is het effect van poederkooldosering in een Nereda®-installatie.

Op onze zuiveringsinstallatie in Simpelveld maken we gebruik van dit biologisch zuiveringsprincipe, waarmee we slib eenvoudiger uit het water kunnen halen. Daarom voeren we het onderzoek uit op deze locatie. Dat het gezuiverde water daar geloosd wordt op een ecologisch gevoelige beek, de Eyserbeek, speelde ook mee in de overweging.”

Module voor medicijnrestenverwijdering

De zuiveringsinstallatie in Simpelveld is de eerste installatie in Nederland die is gebouwd volgens het Verdygo®-principe. Verdygo is een modulaire ontwerp- en bouwmethodiek voor zuiveringsinstallaties. Dankzij de modulaire bouwwijze kunnen zuiveringsinstallaties eenvoudig worden uitgebreid met nieuwe modules, zoals in dit geval een module voor medicijnrestenverwijdering.

Landelijk onderzoek

De pilot in Simpelveld maakt deel uit van een landelijk onderzoek van de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek bij Waterbeheer), dat in 2022 wordt afgerond. Dan bekijken de deelnemende waterschappen welke technologieën het best presteren. Jansen:

Daarbij kijken we niet alleen naar de waterkwaliteit, maar ook naar de aspecten duurzaamheid en kosten. We vinden het belangrijk dat deze goed met elkaar in balans zijn.

kantoor en logo Waterschapsbedrijf Limburg

Contact

Meer weten over onze poederkooldoseringsmethode om medicijnresten uit afvalwater te verwijderen?