Waterzuivering van de toekomst - nieuw onderzoek

Hoe ziet de waterzuivering
van de toekomst eruit?

 

 

Hoe ziet de waterzuivering van de toekomst eruit? In het CoRe Water-concept wordt dit fundamenteel anders dan nu. Waterschapsbedrijf Limburg heeft samen met waterschappen Vallei & Veluwe en Rijn & IJssel en de partijen achter het CoRe Water-concept een intentieverklaring getekend met om onder de vlag van TKI Watertechnologie gezamenlijk onderzoek te gaan uitvoeren.

Het concept CoRe Water staat voor een sterk vernieuwende aanpak van de behandeling van afvalwater, en beoogt:

  1. hergebruik van water en waardevolle grondstoffen te bewerkstelligen
  2. emissies van broeikasgassen te verminderen
  3. de emissie van geneesmiddelen sterk te reduceren en
  4. modulaire bouwwijze te stimuleren.

De essentie van CoRe Water is de scheiding van water en vervuiling door middel van een innovatieve membraantechnologie in plaats van biologische afbraak van vervuiling. Deze scheiding gebeurt door middel van forward osmose filtratie, waarbij schoon water via een membraan aan het afvalwater wordt onttrokken door aan de andere zijde van het membraan een hoog geconcentreerde zoutoplossing aan te brengen. Dit concentratieverschil veroorzaakt een osmotische druk waardoor schoon water van nature van de afvalwaterzijde naar de zoutzijde van het membraan zal bewegen. De poriegrootte is dusdanig klein dat nagenoeg alleen watermoleculen het membraan kunnen passeren en bijna alle vervuiling (zoals organische stof, zoutmoleculen, bacteriën en virussen) van het water gescheiden worden.

Daarbij wordt afvalwater met minimaal een factor 20 ingedikt (d.w.z. 19 delen schoon water vs. 1 deel concentraat). Het schone water kan vervolgens vrij efficiënt en eenvoudig weer aan de zoutoplossing onttrokken worden, waardoor schoon water ontstaat. Het concentraat bevat alle organische stof (energie), grondstoffen en probleemstoffen, en is door het relatief kleine volume en hoge concentratie veel efficiënter te behandelen. Denk hierbij aan vergisting, nutriëntenterugwinning en het verwijderen van microverontreinigingen.

Succesvolle proef

De membraanfiltratie, een van de sleutelstappen van het CoRe Water concept, is in 2017 al succesvol beproefd in de pilotinstallatie op onze rioolwaterzuivering in Simpelveld. Deze proeven hebben het vertrouwen gegeven om verder te gaan met de opschaling van deze technologie. De partijen achter CoRe Water zijn BLUE-tec, Royal HaskoningDHV en KWR (verenigd in Allied Waters).

Drie regio's

Het onderzoek, dat medio 2018 zal starten, gaat zich op verschillende locaties afspelen, elk met een eigen doel. Waterschapsbedrijf Limburg gaat onderzoek doen naar de opschaling van de technologie voor toepassing op communale zuiveringen, maar ook voor o.a. industrie en landbouw, waarbij het gezuiverde water in de regio kan worden ingezet. Het onderzoek vindt waarschijnlijk weer plaats op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Simpelveld; de locatie waar Verdygo-onderdelen zijn geplaatst.
Waterschap Rijn en IJssel richt zich op het verwaarden van componenten uit de concentraatstroom en de lokale benutting vanuit de circulaire economiegedachte.
Waterschap Vallei en Veluwe wil bekijken hoe de gezuiverde waterstroom nuttig ingezet kan worden in het stedelijk waterbeheer. Hoe, waar en wat precies, wordt nu verder uitgewerkt.

Samenwerking tussen waterschappen, bedrijfsleven en kenniswereld

TKI Watertechnologie zal het CoRe Water-programma financieel ondersteunen. TKI Watertechnologie maakt deel uit van de Topsector Water & Maritiem en ondersteunt onderzoek en ontwikkeling in publiek/private samenwerkingsverbanden (PPS).