Samenwerking in de afvalwaterketen

Gemeente Beek en Waterschapsbedrijf Limburg slaan handen in elkaar voor beheer en onderhoud gemeentelijke rioolgemalen

Gemeenten, Waterschap Limburg en het Waterschapsbedrijf Limburg werken samen aan een meer doelmatige en efficiënte afvalwaterketen. Binnen deze afvalwaterketen zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater. De gemeenten hebben daarnaast een wettelijke zorgtaak voor hemelwater en grondwater. Het Waterschapsbedrijf Limburg transporteert het afvalwater naar de rioolwaterzuivering en zorgt daar voor zuivering van het afvalwater. Gemeente  Beek en  Waterschapsbedrijf Limburg gaan samenwerken op het gebied van gemalenbeheer. De overeenkomst werd getekend op 21 februari 2018.

Deze samenwerking levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen uit het nationaal Bestuursakkoord Water. Het gaat hierbij om het verminderen van de kwetsbaarheid van het beheer, het verbeteren van de kwaliteit van het beheer, alsmede het bijdragen aan het beheersen van de kostenontwikkeling. "In het Bestuursakkoord Water is vastgelegd dat partijen gezamenlijk streven naar een doelmatigheidswinst in de waterketen, die landelijk oploopt tot jaarlijks 450 miljoen euro in 2020",  zo zegt Michel Bouts van het Dagelijks bestuur Waterschapsbedrijf Limburg. "Samenwerking op het gebied van gemalenbeheer scoort positief op het gebied van kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en klantgerichtheid. De voordelen vertalen zich uiteindelijk natuurlijk ook in de portemonnee van de belastingbetaler!"

Binnen de Westelijke Mijnstreek bestaat reeds een inhoudelijke samenwerking met de gemeenten Stein, Schinnen en Sittard-Geleen. "De gemeente Beek sluit hierbij graag aan", zo laat wethouder Hub Hodzelmans weten. "Gezamenlijke rioleringszorg betekent optimaal gebruik maken van elkaars expertise. In ons geval specifiek gericht op het gebied van beheer en onderhoud van de gemalen. Een samenwerking die in velerlei opzichten loont!"

De pompen en gemalen zullen op termijn aangesloten worden op de centrale meet- en regelkamer in Roermond zodat deze op afstand 24/7 gemonitord kunnen worden. Michel Bouts: "Hiermee wordt een verdere stap gezet in de uitvoering van de centrale aansturing van de afvalwaterzuivering. Ik noem de voordelen nog maar een keer: een hogere focus op het proces en daarmee kwaliteit, kostenbesparing het  afvalwatertransport en de afvalwaterzuivering, bundeling van specialistische kennis en verbeterde procesvoering, omdat snel en adequaat gereageerd kan worden bij storingen."

Deel deze pagina