Investeren in de toekomst

Het zal niemand ontgaan zijn dat Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) medio juli dit jaar in het nieuws is gekomen. Koppen over miljoenentekorten op investeringen en financieel wanbeleid hebben ons niet onberoerd gelaten.

Voordat WBL hierop een reactie en openheid van zaken kon geven, werd Limburg getroffen door een hoogwatercrisis van enorme omvang. Ook bij WBL is met man en macht gewerkt om haar rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's), gemalen en transportleidingen door de crisis heen te helpen. De nodige maatregelen zijn genomen om schade door hoogwater te voorkomen, de omgeving te bewaken en de waterzuivering zoveel mogelijk doorgang te laten vinden conform de reguliere bedrijfsvoering. Mogelijk kritieke issues konden zo door accuraat handelen en inzet van de benodigde expertise voorkomen of gecontroleerd worden. Achteraf kunnen wij constateren dat onze hardware, de RWZI's en gemalen, het hoogwater met verve doorstaan hebben. Er zijn uitdagingen geweest, maar geen grote problemen of schade en geen risico's voor omwonenden en milieu.

Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Tegelijkertijd is WBL zich ervan bewust dat er de komende jaren grote extra inspanningen gedaan zullen moeten worden op onze assets, zoals dat heet. Onze assets, ons materieel, de basis van onze rioolwaterzuivering, te weten de 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties, 149 gemalen en 560 kilometer transportleidingen worden binnen de reguliere bedrijfsvoering van WBL continue gemonitord en regelmatig gecontroleerd met daarvoor bestaande procedures en methoden. Tegelijkertijd kijkt WBL naar de toekomst. Extra investeringen zullen de komende jaren nodig zijn om waar nodig oud materieel te moderniseren of vervangen.en de waterzuivering in te richten naar de aangepaste wetgeving en voorbereid op duurzame toepassingen. Op het gebied van duurzaamheid is WBL al jaren een voorloper met zeer innovatief beleid.

Terug naar de berichtgeving in de media van medio juli jl. Onderstaand zullen wij in een aantal vragen & antwoorden toelichting geven bij het geschetste beeld van investeringstekorten en achterstallig onderhoud. Daarnaast geven wij inzicht in toekomstige investeringen voor innovatief, efficiënt en duurzaam waterzuiveringsbeheer waarvan al onze stakeholders, u, en het milieu profiteren.

Vragen & antwoorden

 

1. Waarom heeft WBL extra geld nodig voor onderhoud en vervanging van haar materieel? Is er sprake van achterstallig onderhoud en risico voor omwonenden (geweest)? En waarom is er in de afgelopen jaren niets gereserveerd voor onderhoud?

De aan Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) in het verleden toegekende financiële middelen waren voldoende om de bestaande assets (RWZI's, gemalen en transportleidingen) te onderhouden conform gestelde eisen voor functioneel beheer en veiligheid. Onderhoud van installaties heeft derhalve altijd binnen de reguliere bedrijfsvoering en met beschikbaar budget plaatsgevonden. Er is geen sprake (geweest) van gevaar voor omwonenden. Als gevolg van de Europese regelgeving in de Kaderrichtlijn Water (KRW) waaraan WBL gehouden is, moeten nu extra investeringen gedaan worden om onze assetbase aan de gestelde voorwaarden te laten voldoen.  Er is dus geen sprake van achterstallig onderhoud, maar van nieuwe regelgeving uit Europa, gericht op de toekomst, die vraagt om grotere investeringen. WBL erkent de noodzaak van de gestelde regelgeving maar komt daarmee wel te staan voor extra uitgaven.

2. Om welke vervangingen gaat het en hoeveel geld is hiermee gemoeid?

Uit het jaarlijks beschikbaar gestelde budget voor onderhoud en vervanging van assets zijn in de afgelopen twee jaar drie rioolwaterzuiveringen volledig vervangen. De RWZI's in Weert, Panheel en Stein zijn geheel vernieuwd volgens het door WBL ontwikkelde modulaire, duurzame en kostenefficiënte Verdygo-concept. Tot 2027 moeten nog 7 andere RWZI's aangepast worden om te voldoen aan de Europese KRW-eisen. Dit vraagt dus om extra investeringsruimte. Voor 2022 wordt dit extra budget geraamd op 25 miljoen euro en voor 2023 op 15 miljoen euro. Dit komt bovenop de 20 miljoen euro die jaarlijks gereserveerd zijn. Het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg, ons moederbedrijf, heeft inmiddels ingestemd met het gevraagde budget.

3. Het beeld is ontstaan dat WBL installaties op leeftijd zijn en daarom extra geld nodig is. Klopt dit?

Het klopt dat een deel van onze installaties 'op leeftijd' is. De levensduur van transportleidingen is zo'n 40 à 60 jaar. Een deel hiervan is inmiddels 35 tot 45 jaar in gebruik. Sinds 2010 voert WBL al risico-gestuurd onderhoud uit. Binnen onze reguliere bedrijfsvoering wordt met regelmaat de staat van dienst van de verschillende hardwarecomponenten gecontroleerd. Uitgangspunt is dat assets gehandhaafd worden, zolang deze technisch goed functioneren en veilig zijn. Aan de hand van een stappenplan wordt een analyse gemaakt van de betreffende installatie en een beoordeling van de risico's. Op basis hiervan kunnen wij garanderen dat al onze installaties conform eisen functioneren. Daarnaast heeft WBL in 2016 het initiatief genomen om samen met 3 andere waterschappen (Aa en Maas, Hollands Noorderkwartier en Zuiderzeeland) en in samenwerking met Acquaint en Wetsus een nieuwe inspectietechniek voor ondergrondse leidingen te ontwikkelen. Ook de technische staat van onze ondergrondse infrastructuur - onze 560 kilometer aan transportleidingen - is dus gewaarborgd. Het TAUW-rapport uit 2015, een door externen gedaan onderzoek naar de WBL installaties, bevestigt de goede staat van onze assets. Ook sindsdien blijven deze assets gemonitord conform opgestelde procedures en wordt onderhoud en vervanging gedaan waar nodig uit het daarvoor jaarlijks gereserveerde budget.

4. Welke acties onderneemt WBL om beter voorbereid te zijn op nieuwe investeringen?

Er is een grootschalig project gestart met de naam 'Assetbase op orde'. Dit zal inzicht geven in de investeringsbehoefte na 2023. Het doel van het project is om integrale beslissingen te nemen over het onderhoud en de vervanging van ons materieel. In de afwegingen wordt niet alleen gekeken naar technische levensduur, zoals gebruikelijk is in dit soort omgevingen, maar we kijken ook vooruit en nemen maatschappelijke ontwikkelingen mee in de te maken keuzes. Denk aan het voorkomen van waterschaarste, of juist het verminderen van wateroverlast, het verwijderen van risicovolle afvalstoffen uit het afvalwater, en meer. Met deze proactieve aanpak geven we ook invulling aan onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en om maatschappelijke waarde te creëren. Hiervoor maken we een gedegen inschatting van de status van onze huidige assets waarbij we minimaal 20 jaar vooruit kijken. Om er zeker van te zijn dat onze uitgangspunten volledig en correct zijn, houden we al onze assets kritisch tegen het licht. Elk kwartaal zal het bestuur van WBL middels de directierapportage over de voortgang van het project op de hoogte worden gehouden.

5. Wat merken burgers hiervan? Betalen zij uiteindelijk de rekening?

Limburgers zijn al jaren verzekerd van een gegarandeerde afvoer en zuivering van hun rioolwater. Daarvoor zet Waterschap Limburg (WL) de 17 afvalwaterzuiveringen en 149 gemalen van WBL in. Kwaliteit, veiligheid en kostenbewustzijn zijn daarbij altijd leidend geweest. Dit doelbewuste beleid heeft voor een relatief laag zuiveringstarief voor de burgers geleid. In de toekomst zullen echter extra investeringen nodig zijn. Zoals hierboven geschetst zijn deze het gevolg van Europese regelgeving, vervanging en modernisering van onze installaties en een proactieve aanpak op duurzame en efficiënte toepassingen. Op korte termijn vragen al deze ontwikkelingen extra investeringen van WL en WBL. Investeringen die deels betaald zullen worden uit beschikbaar budget en deels uit een structurele verhoging van het zuiveringstarief voor zowel burgers, als bedrijven en agrariërs. Deze verhoging wordt op dit moment gecalculeerd op ca. 11 euro per jaar voor burgers en tot 20 euro per jaar voor bedrijven en agrariërs. Daarmee blijft WL met haar tarief een van de meest economische waterschappen voor haar stakeholders, niet alleen wat betreft jaarlijkse kosten voor waterzuivering maar ook met een innovatief beleid voor de toekomst wat ons en u op de langere termijn minder gaat kosten en meer gaat opbrengen.

Heeft u zelf vragen die niet beantwoord zijn? Deze kunt u sturen aan communicatie@wbl.nl. WBL zal hierop zo snel mogelijk reactie geven. Ook zullen wij regelmatig op onze website en in social media berichten over interessante nieuwsfeiten.Deel deze pagina