Infographic

EXPLOITATIEOnze financiële huishouding is op orde met een gezonde balans tussen beschikbare middelen en uitgaven. Binnen de netto jaarbegroting van € 74,5 miljoen hebben we, ondanks COVID-19, onze taken goed kunnen uitvoeren. 

Het nettoresultaat is uitgekomen op € 0,87 miljoen positief. Dit positieve resultaat is een gevolg van het nog niet volledig benutten van het innovatiebudget. 

Evenals in 2019 werden we in 2020 geconfronteerd met hogere kosten voor de afzet van ontwaterd slib. Door het inzakken van de vraag naar cement konden minder gedroogde slibkorrels worden afgezet, waardoor de productie van de droger moest worden ingeperkt. Gevolg is dat de noodzaak is toegenomen tot het realiseren van een eigen slibdepot. Daarnaast is het contract met de afnemer van ontwaterd slib aangepast zodat zij een groter volume ontwaterd slib afnemen. Helaas gaat dit gepaard met structureel hogere kosten. De hogere kosten in 2020 bedragen € 1,13 mln, maar zijn beduidend lager dan de hogere kosten van € 4,76 mln volgens de jaarrekening over 2019.

Bij de nieuwe aanbesteding zandvangerzand in het 3e kwartaal 2020, voldeed slechts 1 partij aan de strengere normering (Pfas). Gevolg voor 2020 zijn hogere kosten ad € 0,18 mln. Tevens is de af te leggen afstand enorm toegenomen, wat leidt tot een forse toename van de transportkosten. De nieuwe afnemer is namelijk op veel grotere afstand gehuisvest. Deze niet voorziene kosten vallen onder de risicogebeurtenis ‘stagneren van de afzet van reststoffen’ en hebben geleid tot extra, niet begrote kosten.