Infographic

Innovatie & energie 


Om invulling te geven aan de langetermijndoelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn, is in 2019 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor een nieuw zonne-energieproject (‘Zon fase 2’) met mogelijk nog grootschaligere toepassing van zonne-energie op de terreinen van WBL en WL. In het haalbaarheidsonderzoek is het totale potentieel voor zonnepanelen in kaart gebracht en beoordeeld op de haalbaarheid. In 2020 wordt dit vertaald naar een voorstel voor het bestuur.  

Daarnaast zijn er onderzoeken uitgevoerd naar toekomstige mogelijkheden voor energiebesparing/opwekking zoals: 

  • Duurzame (rest)warmteterugwinning. O.a. restwarmte uit afvalwater van RWZI Hoensbroek leveren aan het ‘Mijnwater’-warmtenet. 
  • Alternatieven voor het toepassen van biogas zoals opwerking naar groen gas of CNGgas. 
  • Opslag van (met zonnepanelen) opgewekte elektriciteit. 
  • Slibgistingen incl. varianten (Ephyra) op Hoensbroek en Susteren. 
  • Verhogen van de biogasproductie van RWZI Roermond door toepassing van mechanische indikking van het slib voordat dit naar de slibgisting wordt verpompt. 
  • Drogen van slib met biogas op RWZI Roermond. 
  • Drogen van slib met restwarmte van derden. 
  • Windenergie op eigen terreinen van WBL en WL. 
  • Deelname in de RES (Regionale Energie Strategie). 

Start Regionale Energiestrategie 
In het Klimaatakkoord van 28 juni 2019 is onder meer afgesproken om in Nederland binnen 30 energieregio’s te onderzoeken waar en hoe het best de afgesproken CO2-reducatie voor 2030 gerealiseerd kan worden. Elke regio beschrijft in een Regionale Energiestrategie (RES) zijn eigen keuzes. In Limburg is de RES onderverdeeld in een RES voor de regio Noord en Midden Limburg en een RES voor de regio Zuid Limburg. In de RES zijn de Limburgse gemeenten, provincie Limburg, netbeheerder Enexis, WL en WBL vertegenwoordigd. 

In het kader van deze Regionale Energie Strategie (RES) zijn WBL en WL in 2019 gestart met het opstellen van een digitale kansenkaart waarin de mogelijkheden voor energieopwekking met en voor de omgeving in kaart zijn gebracht. De kansenkaart wordt in 2020 afgerond en online gepubliceerd.