Infographic

Innovatie & Energie


Om invulling te geven aan de doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn, is eind 2018 een nieuw zonne-energieproject gestart met mogelijk nog grootschaligere toepassing van zonne-energie op de terreinen van WBL en WL. Gestart wordt met een inventarisatie, haalbaarheidsonderzoek en businesscase. Daarnaast zijn er onderzoeken uitgevoerd naar toekomstige mogelijkheden voor energiebesparing/opwekking:

  • Inzet van biomassa voor het produceren van biogas (incl. de mogelijkheden voor participatie in verwerken van biomassa elders);
  • Kansen voor duurzame (rest)warmteterugwinning;
  • Onderzoek naar alternatieven voor het duurzaam en efficiënt toepassen van ons biogas zoals opwerking naar groen gas of CNG-gas;
  • Mogelijkheden voor het opslaan van met zonnepanelen opgewekte elektriciteit;
  • Onderzoek naar (centralisatie van) onze slibgistingen;
  • Verhogen van de biogasproductie van rwzi Roermond door toepassing van mechanische indikking van het slib voordat dit naar de slibgisting wordt verpompt;
  • Mogelijkheden om slib te drogen met biogas op rwzi Roermond;
  • Mogelijkheden om slib te drogen met restwarmte van derden.