Infographic

Monitoren grondwater

 

Per locatie zijn mogelijke bodemrisico's geïnventariseerd en bodem beschermende maatregelen en voorzieningen vastgesteld die nodig zijn om eventueel aanwezige bodemrisico's te beheersen. Inmiddels zijn alle locaties voorzien van een grondwatermonitoringssysteem met peilbuizen. De peilbuizen worden jaarlijks bemonsterd en geanalyseerd, zodat tijdig maatregelen getroffen kunnen worden in geval van vervuiling.

Uit de metingen en rapportage, uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau, is gebleken dat op geen van onze rioolwaterzuiveringsinstallatie sprake is van bodemverontreiniging.