0-Waterconcept

Wijk van Morgen

De komende decennia zijn er grote vervangingsinvesteringen nodig in de riolering en waterzuivering. In veel gevallen zal daarbij gekozen worden voor een soortgelijk systeem zoals dat nu aanwezig is. Er kunnen zich ook situaties voordoen waar andere oplossingen denkbaar zijn. In dat perspectief hebben Waterschapsbedrijf Limburg en Zuyd Hogeschool in 2012 het initiatief genomen om een zogenaamd 0-waterconcept als toekomstig alternatief te ontwikkelen.
Een en ander onder de noemer 'Wijk van Morgen'. Het 0-waterconcept bestaat uit de productie van water van drinkwaterkwaliteit uit regenwater, maximale waterbesparing bij gebruik en scheiding, alsmede lokale behandeling van afvalwaterstromen.

Het 0-waterconcept biedt de volgende mogelijkheden:

  • Alternatieve drinkwatervoorziening
  • Vermindering energieverbruik
  • Terugwinning grondstoffen
  • Verwijdering medicijnresten/hormonen bij de bron

Drie duurzame kantoorgebouwen

In de 'Wijk van Morgen' zijn op dit moment drie duurzame kantoorgebouwen ('Knik naar de zon', 'E-connect' en 'Flexhouse') voorzien van No-Mix toiletten. Binnenshuis is er een dubbel leidingnet aangelegd voor drinkwater en 'ander' water (gezuiverd regenwater) en afvoer van gescheiden toiletwaterstromen.

Interesse

Inmiddels hebben diverse gemeenten en Waterleiding Maatschappij Limburg  interesse getoond om (delen van) het 0-waterconcept te implementeren (gemeente Venlo: Frederik Hendrik Kazerneterrein, gemeente Reuver, gemeente Kerkrade (project IBA-Parkstad) en gemeente Peel en Maas.

Waterschapsbedrijf Limburg, Waterleiding Maatschappij Limburg en Zuyd Hogeschool onderzoeken op wat voor manier deze transitie vorm gegeven kan gaan worden, eventueel samen met andere partners.

Voor meer informatie over de Wijk van Morgen: www.dewijkvanmorgen.nl en nieuwe sanitatie: www.saniwijzer.nl

“...onder meer productie van water van drinkwaterkwaliteit uit regenwater...”